Er­do­gans på väg till Trump

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - FO­TO: AP

■■Tur­ki­ets pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan och hans fru Emi­ne an­län­der till Washing­ton. In­för mö­tet med pre­si­dent Do­nald Trump sa­de Er­do­gan att han skul­le ta upp frå­gan om USA:S be­slut att stöd­ja den sy­risk-kur­dis­ka Ypg-mi­li­sen med va­pen i Sy­ri­en­k­ri­get. Det är en­ligt Er­do­gan ett miss­tag som ome­del­bart bör rät­tas till.

USA pla­ne­rar att be­väp­na de kur­dis­ka styr­kor som käm­par mot ex­tre­mist­grup­pen IS. Re­ge­ring­en i An­ka­ra be­trak­tar YPG som den sy­ris­ka gre­nen av Pkk-ge­ril­lan, som ter­ror­stämp­lats av USA, Tur­ki­et och EU. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.