Ut­bytt mot äc­kel

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MATS JOHN­SON no­je@gp.se

på­min­ner Scotts nya film när det gäl­ler grundsto­ryn his­ke­ligt myc­ket om den förs­ta fil­men. Här finns ock­så en del lån, till ex­em­pel en kvinn­lig ku­sin till su­per­da­torn HAL, från Stan­ley Kubricks År 2001 – ett rymdä­ven­tyr, en film som gjor­des re­dan 1968.

Hand­ling: Om­bord på rymd­skep­pet Co­ve­nant in­träf­far en in­ci­dent som tving­ar fram en upp­väck­ning av be­sätt­ning­en/ ko­lo­ni­sa­tö­rer­na sju år ti­di­ga­re än pla­ne­rat. Hu­ma­noi­den Wal­ter (Mi­chael Fass­ben­der), som va­rit va­ken he­la ti­den, fis­kar upp en sig­nal från en när­be­lä­gen pla­net, som tycks va­ra idyl­lisk, rentav ett pa­ra­dis. Kap­ten Oram (Bil­ly Crudup) tyc­ker det är lä­ge för att ut­fors­ka den sa­ken. Stort miss­tag! Och väl­digt väl­be­kant.

Det är gans­ka en­kelt att pe­ka på vad som går fel. Scott sat­sar på äc­kelsce­ner i stäl­let för spän­ning, med re­sul­tat att spän­ning­en ute­blir helt och hål­let.

I fil­men sak­nas en mot­sva­rig­het till Ripley, en tuf­fing för bi­o­publi­ken att iden­ti­fi­e­ra sig med. Kat­he­ri­ne Wa­terston i rol­len som Dan­ny gör ett halv­dant för­sök, men jäm­fört med We­a­ver är Wa­terston en mes.

MEL­LAN BLODSLAFSET stillastående sce­ner fyll­da av livs­fi­lo­so­fiskt flum, dis­kus­sio­ner om Wag­ner och po­e­ter­na By­ron och Shel­ley. Där­till en full­stän­digt bi­sarr flöjtscen mel­lan Fass­ben­der och Fass­ben­der, han har två av fil­mens hu­vud­rol­ler, och en upp­lös­ning som in­te kom­mer som en över­rask­ning för nå­gon.

Som för­vän­tat är Co­ve­nant ett ha­bilt film­hant­verk, spe­ci­a­lef­fek­ter­na är bra ut­an att va­ra lysande.

När det gäl­ler Rid­ley Scott, som fyl­ler åt­tio i no­vem­ber, bor­de han sö­ka sig nya film­vä­gar i stäl­let för att åter­vän­da till fil­mer som han re­dan gjort. Ut­ö­ver det här Ali­en­pla­gi­a­tet är en ny Bla­de Run­ner på gång. Vis­ser­li­gen med en an­nan re­gis­sör (De­nis Vil­le­neu­ve), men Scott har för­stås haft en kon­sultroll.

Bild: MARK ROGERS

me­nar GP:S Mats John­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.