Pa­sca­li­dou kri­ti­se­rar SVT:S mång­fald

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: Jour­na­lis­ten Alex­an­dra Pa­sca­li­dou rik­tar kri­tik mot SVT för bris­tan­de mång­fald bland pro­gram­le­dar­na i den nya mor­gon­sof­fan, skri­ver Ex­pres­sen.

”Det är dags att gå från te­o­ri till prak­tik. Att speg­la och in­klu­de­ra al­la li­cens­be­ta­la­re”, skri­ver hon i ett sms till tid­ning­en.

Kri­ti­ken kom­mer ef­ter att Pa­sca­li­dou själv ut­tryck­te in­tres­se för att bli pro­gram­le­da­re för mor­gon­pro­gram­met – men in­te fick nå­got svar från SVT.

Nya Mor­gon­stu­di­on som bör­jar sän­das i höst leds av André Pops, Karin Mag­nus­son, Ca­ro­li­na Neu­rath och Pel­le Nils­son.

– Mång­fald för mig är myc­ket mer än in­vand­rar­bak­grund. Vi bru­kar pra­ta i ter­mer av per­spek­tiv, språk och nät­verk. Och här tyc­ker jag att vi in­te nått än­da fram, sä­ger An­ne La­gercrantz, di­vi­sions­chef på SVT till Ex­pres­sen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.