Li­se­berg stor­sat­sar på mu­sik i som­mar

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Li­se­berg i Gö­te­borg sat­sar hårt på li­ve­mu­sik i som­mar. Den 26 maj in­le­der Litt­le Jin­der li­ve­sä­song­en och se­dan stun­dar sam­man­lagt 25 kon­ser­ter på nö­je­spar­ken, jäm­fört med 15 för­ra året.

”Ar­tist­bud­ge­ten har ökat från 15 till 20 mil­jo­ner. Vi har dess­utom gjort en in­ve­ste­ring på om­kring nio mil­jo­ner för att för­bätt­ra publikupp­le­vel­sen, med ny lju­dan­lägg­ning och per­ma­nen­ta skär­mar”, sä­ger par­kens un­der­håll­nings­chef Per Alex­an­der­son i ett press­med­de­lan­de.

Bland ar­tis­ter­na som upp­trä­der i som­mar finns Ma­ry J Bli­ge, Alice Coo­per och Em­my­lou Har­ris. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.