MA­TE­RI­AL TILL DAGBOKEN

Hallands Nyheter - - Dagboken - VÄL­KOM­NA

Vill du va­ra med i dagboken som pub­li­ce­ras i pap­pers­tid­ning­en? Gör så här: * Gå in på www.hn.se * Välj av­del­ning­en Li­vets gång * Välj un­derav­del­ning­en Dagboken * Välj dagboken för rätt ort

* Skriv in din in­for­ma­tion, tack.

Dagboken är en plats för ic­ke­kom­mer­si­el­la ak­ti­vi­te­ter. Årsmö­ten och and­ra slut­na eve­ne­mang hän­vi­sas till an­nons­av­del­ning­en. För att va­ra sä­ker på att eve­ne­mang­et kom­mer med, bör du gö­ra din re­gi­stre­ring minst 14 var­da­gar fö­re ak­tu­ellt da­tum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.