Kun­ni­ga kul­tu­r­ex­per­ter i fi­nal

Hallands Nyheter - - Tvguide - Emi­lie Tör­nqvist

UN­DER­HÅLL­NING Kul­tur­frå­gan Kontra­punkt SVT1 21.00 Två skar­pa lag möts i fi­na­len i ”Kul­tur­frå­gan Kontra­punkt”. Do­ma­ren Eva Beck­man sum­me­rar om­gång­en.

Förs­ta sä­song­en run­das av med en spän­nan­de match mel­lan Lag Do­mi­ni­que och ”mör­dar­la­get” Witt-bratt­ström, som hit­tills vunnit al­la si­na täv­ling­ar.

Do­ma­ren Eva Beck­man ser till­ba­ka på om­gång­en.

– Det har va­rit fan­tas­tiskt ro­ligt. Jag är så im­po­ne­rad av de tävlande och glad att publi­ken ta­git emot pro­gram­met så väl, sä­ger hon.

Frå­ge­spor­ten byg­ger på ”Mu­sik­frå­gan Kontra­punkt” som sän­des mel­lan 1964 och 1998. De förs­ta 16 åren var Sten Broman värd, i egen­de­sig­na­de ko­sty­mer. Un­der vå­ren har pro­gram­le­da­ren El­la Pe­ters­son och do­ma­ren Eva Beck­man synts i tju­si­ga hårupp­sätt­ning­ar.

– Det var bland det ro­li­gas­te, att vi fick ha så fi­na fri­sy­rer, skrat­tar Eva Beck­man.

Fo­to: SVT

– Det ro­li­gas­te är när la­gen pric­kar in nå­got som vi in­te trott att de skul­le ta, sä­ger Eva Beck­man.

TT

Tv-se­ri­en ”New girl”, med skå­de­spe­la­ren Zoo­ey De­scha­nel, får en sjun­de och sista sä­song, skri­ver Va­ri­e­ty. Se­ri­en bör­ja­de sän­das 2011 och hand­lar om ett kom­pis­gäng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.