Hand­lings­kraft i Skäl­linge!

Hallands Nyheter - - Ledare -

Säl­lan be­ty­der en bu­tik så myc­ket som just i små­or­ter­na på lands­byg­den. En orts at­trak­ti­vi­tet på­ver­kas helt en­kelt av möj­lig­he­ten att hand­la bas­va­ror – kanske till och med kun­na häm­ta ut en be­ställ­ning från bo­la­get. Bu­ti­kens be­ty­del­se som mö­tes­plats för orts­bor­na skall hel­ler in­te un­derskat­tas.

Där­för är gläd­jen stor i Skäl­linge. En ny bu­tiksä­ga­re flyt­tar in i de gam­la lo­ka­ler­na. Och sam­hälls­för­e­ning­en, som av för­klar­li­ga skäl ar­be­tat en­ga­ge­rat med frå­gan, har ext­ra stor an­led­ning att kän­na sig nöj­da.

Nu vill det ba­ra till att Skäl­linge­bor­na vi­sar det in­tres­se som be­hövs för att af­fä­ren ska bä­ra sig. Vill man kun­na hand­la lo­kalt mås­te man ju hand­la lo­kalt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.