Ri­ta om Väs­ter­port för att räd­da fär­jan

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

till Ann-char­lot­te Sten­kil och Ja­na Nilsson (12/5).

VAR­BERG. Ann-char­lot­te Sten­kil och Ja­na Nilsson pratar som om man ba­ra kan ut­veck­la sta­den på ett en­da sätt men det går na­tur­ligt­vis att byg­ga på fle­ra plat­ser och sätt. Man me­nar att al­ter­na­ti­vet är att lå­ta Ste­na fort­sät­ta hy­ra och där­med av­stå från Väs­ter­port. Men det ena ute­slu­ter väl in­te det and­ra? Låt fan­ta­si­ful­la stads­pla­ne­ra­re, byg­ga­re och ar­ki­tek­ter ri­ta om Väs­ter­port med plats för fär­jan på nu­va­ran­de kaj­plats. Ut­lys en täv­ling!

Vi­da­re sä­ger de att det är för­bju­det att en kom­mun gör in­ve­ste­ring­ar som gyn­nar ett en­skilt fö­re­tag, men felet är ju in­te att kom­mu­nen in­te kan be­ta­la utan att man krä­ver en om­fat­tan­de och dyr flytt av Ste­na. Det var obe­tänk­samt att ut­gå från att Ste­na skul­le föl­ja med. Se som det blev. Ut­veck­ling och be­va­ran­de går hand i hand, an­nars går ut­veck­ling­en åt fel håll. Man bör be­va­ra det kor­rek­ta, det väl fun­ge­ran­de och det vack­ra. Gör det lätt och rim­ligt för Ste­na Li­ne att stan­na. Paul Hof­fax

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.