Kli­mat­för­änd­ring är ba­ra hy­ste­ri

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Jag såg att Per Holmberg en f d me­te­ro­log ha­de va­rit i Var­berg och bi­dra­git till hy­ste­rin om för­änd­ring­en av kli­ma­tet.

San­ning­en är att jor­dens kli­mat all­tid har änd­rat sig, an­ting­en bli­vit kal­la­re el­ler var­ma­re. De se­nas­te 18 åren har jor­dens kli­mat in­te bli­vit var­ma­re, en del ti­di­ga­re alar­mis­ter bör­jar nu tän­ka om. Ty­värr tar det tid in­nan det­ta når all­män­he­ten.

An­gå­en­de ni­vån på ha­vet. Det se­nas­te hund­ra­fem­tio åren har havs­y­tan år­li­gen sti­git med 20 cm, dvs sam­ma år­li­ga ök­ning långt in­nan människan bör­ja­de an­vän­da fos­si­la bräns­len i ngn stör­re grad.

CO 2 ut­släpp har in­te den ef­fek­ten som häv­dats, istäl­let är ef­fek­ten av hög­re CO 2 po­si­tiv, den bi­drar till öka­de skör­dar och hjäl­per till att för­sör­ja jor­dens be­folk­ning.

För att få mer in­for­ma­tion i äm­net av tro­vär­di­ga per­so­ner som t.ex no­bel­pris­ta­ga­ren i fysik Ivar Gi­ae­ver el­ler Fre­e­man Dy­son gå in på You tu­be.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.