Fak­ta: För­hand­ling­en

Hallands Nyheter - - Varberg -

Stra­te­giskt styr- och bud­get­do­ku­ment in­för mål och bud­get 2018 har för­hand­lats en­ligt MBL (Lag om med­be­stäm­man­de i ar­bets­li­vet). Samt­li­ga del­ta­gan­de fack­för­bund (Kom­mu­nal, Aka­de­mi­ker­för­bun­det SSR, Lä­rar­nas Riks­för­bun­det, Lä­rar­för­bun­det, Skol­le­dar­na, DIK, Sve­ri­ges Ar­ki­tek­ter, Vi­sion, Sve­ri­ges In­gen­jö­rer och Le­dar­na) för­kla­ra­de sig oe­ni­ga i för­hand­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.