Fö­re­slår ny grupp in­om NPF

Hallands Nyheter - - Varberg - JEN­NIE PERSSON 010-471 50 26 jen­nie.persson@hn.se

De verk­sam­he­ter som job­bar med unga med NPF mås­te bli bätt­re på att sam­ar­be­ta. So­ci­al­nämn­den fö­re­slår en ny sam­ord­nings­grupp.

Var­bergs kommuns in­sat­ser för per­so­ner med neu­ropsy­ki­a­tris­ka funk­tions­va­ri­a­tio­ner (NPF) mås­te bli bätt­re sam­ord­nat. Det fö­re­slår nu Al­li­an­sen och Mil­jö­par­ti­et. För­slag på åt­gär­der ska läm­nas av so­ci­al­nämn­den, barn - och ut­bild­nings­nämn­den och kultur - och fri­tids­nämn­den un­der 2017.

– Det finns så många oli­ka ak­tö­rer i dag som rik­tar sig till de här per­so­ner­na. Det hand­lar om verk­sam­he­ter från bå­de re­gi­o­nen och kom­mu­nen som många gång­er in­te är syn­ka­de i dag. Det mås­te kun­na or­ga­ni­se­ras i bätt­re for­mer, en tan­ke är att till­sät­ta en grupp som job­bar med sam­ord­ning­en, sä­ger so­ci­al­nämn­dens ord­fö­ran­de Er­land Lin­jer (M).

EN AV DE verk­sam­he­ter som Er­land Lin­jer näm­ner är bland an­nat pro­jek­tet Psynk, som job­bar med barns och ung­as psy­kis­ka häl­sa och som fått mer peng­ar un­der 2017 och 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.