”Han vil­le ba­ra ge Al­bin stryk” A ge Al­bin stryk”

VITTNE: ”HAN ÄR EN BRA PER­SON MEN HAR SI­NA UT­BROTT” Gång på gång väd­ja­de de när­stå­en­de till 20-åring­en att han skul­le be­rät­ta för po­li­sen. Men han vå­ga­de in­te, han var rädd för re­ak­tio­nen.

Hallands Nyheter - - Nyheter - JAN STOHR 010-471 51 47 jas@hn.se

Rös­ten var stark, utan tve­kan kring de­tal­jer, be­rät­tel­sen var nog­grann. När den förs­ta per­so­nen som bu­rit på hem­lig­he­ten om Al­bins död i tre år tog plats i rätts­sa­len för att be­rät­ta var det tyd­ligt att det var dags. Hög tid att lå­ta allt kom­ma fram.

Kvin­nan fick hö­ra den 20-årige man­nen be­rät­ta om att han dö­dat Al­bin Ei­nar­sen på kväl­len den 9 maj 2014. Ba­ra nå­gon tim­me ef­ter då­det. Han tog med hen­ne av­si­des och av­slö­ja­de allt.

– Al­la har bra och då­li­ga dagar. Han är en bra per­son, men har si­na ut­brott. Han blir arg och sånt. Det har all­tid va­rit så, sa­de hon och för­kla­ra­de att de all­tid stått varand­ra nä­ra.

När 20-åring­en sa­de att Al­bin in­te fanns läng­re och vi­sa­de de två bil­der­na han ha­de i sin mo­bil på Al­bins dö­da kropp trod­de hon först

”Han be­rät­ta­de att han tog tag om Al­bins hals bak­i­från och höll hårt och att han se­dan la ho­nom i bäc­ken”

att det var än­nu ett av de­ras grova skämt. Men 20-åring­en grät så att han ska­ka­de.

– Han bör­ja­de grå­ta skit­myc­ket. Jag viss­te in­te vad jag skul­le sä­ga. Jag ham­na­de i chock.

IN­FÖR RÄT­TEN BE­RÄT­TA­DE hon om 20-åring­ens ils­ka mot Al­bin, hur han vil­le ta hen­ne och den and­ra när­stå­en­de kvin­nan i för­svar mot hur Al­bin ska ha age­rat mot dem.

– Han be­rät­ta­de att han tog tag om Al­bins hals bak­i­från och höll hårt och att han se­dan la ho­nom i bäc­ken. Då frå­ga­de jag näs­tan ingen­ting.

Frå­gor­na kom se­na­re, un­der al­la för­sö­ken att få 20-åring­en att be­rät­ta för po­li­sen. Un­der för­hö­ren i rät­ten står det klart hur då­ligt al­la in­blan­da­de mått. 20-åring­en tap­pa­de fot­fäs­tet, hop­pa­de av sko­lan och måd­de så då­ligt att han för­sök­te ta sitt liv fle­ra gång­er. De när­stå­en­de som ock­så bu­rit på hem­lig­he­ten be­rät­ta­de om lik­nan­de svå­rig­he­ter.

– Jag har in­te skött någon­ting. Jag hop­pa­de ock­så av sko­lan och har ski­tit i all­ting.

De ha­de dis­ku­te­rat kon­flik­ten som ut­lös­te vål­det mot Al­bin fle­ra gång­er:

– Han pra­ta­de om att han vil­le slå Al­bin, men jag bad ho­nom lå­ta bli och han lo­va­de mig att gö­ra det, be­rät­ta­de den när­stå­en­de kvin­nan för rät­ten och sa­de att den miss­tänk­te 20-åring­en vid var­je till­fäl­le som de pra­tat om det dö­dan­de över­fal­let sagt att det var ett miss­tag, att han ba­ra vil­le ge Al­bin stryk.

Rät­te­gång­en fort­sät­ter på fre­dag med fler för­hör och åkla­ga­re Gi­se­la Sjö­valls slut­plä­de­ring. 20-åring­ens för­sva­ra­re Gö­ran Rut­h­berg hål­ler sin plä­de­ring först på mån­dag, när rät­te­gång­en av­slu­tas.

VITTNE

HEM­LIG­HE­TEN. Tra­gi­ken blev up­pen­bar bär per­so­ner­na som bu­rit på hem­lig­he­ten se­dan Al­bin Ei­nar­sen hit­ta­des död

Bild: JA­RI VÄLITALO

för tre år se­dan vitt­na­de i tings­rät­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.