So­ci­a­la kri­te­ri­er vägs in i upp­hand­ling­ar

Hallands Nyheter - - Nyheter -

HALM­STAD: Sa­m­ord­nings­för­bun­det Halland fi­nan­si­e­rar en tjänst som re­gi­o­nal ut­veck­lings­le­da­re för att få kom­mu­ner­na och Re­gi­on Halland att bör­ja väga in so­ci­a­la kri­te­ri­er vid upp­hand­ling­ar. Tan­ken med det tvåå­ri­ga pro­jek­tet är att öpp­na ar­bets­mark­na­den för per­so­ner som har svårt att kom­mas in på ar­bets­mark­na­den, ex­em­pel­vis ung­do­mar, ny­an­län­da, per­so­ner med för­sörj­nings­stöd el­ler funk­tions­hin­der. EU har gjort det tyd­ligt för be­stäl­la­re att kun­na åbe­ro­pa so­ci­a­la kri­te­ri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.