High te­choch eko­lo­giskt

Hallands Nyheter - - Falkenberg - TOBIAS SVENSSON tobias.svensson@hn.se

Till slut öpp­na­de John Nilsson och Mu­rat Ba­laj sin nya re­stau­rang vid Rör­becks­plat­sen. Kon­cep­tet: en mång­fa­cet­te­rad me­ny där gäs­ter­na beställer och be­ta­lar med mo­bi­len.

De se­nas­te må­na­der­na har fönst­ren till den gam­la Re­si­a­bu­ti­ken och det som ti­di­ga­re var Mix­ed Asia va­rit täck­ta med bygg­papp.

Re­dan i de­cem­ber gjor­de HN ett re­por­tage in­i­från lo­ka­ler­na. Då såg det mest ut som en bygg­ar­bets­plats. John Nilsson och Mu­rat Ba­laj be­rät­ta­de om si­na pla­ner på en ”food & drinkcourt” som skul­le öpp­na la­gom till påsken. Så blev det in­te. En le­ve­rans av föns­ter tog läng­re tid än vän­tat.

Men i mån­dags slog de till slut upp por­tar­na för all­män­he­ten.

– Det är en grym käns­la att vi äntligen rott det här i hamn, sä­ger John Nilsson.

FÖRS­TA VEC­KAN ÄR li­te av en mjuk­start, med en­dast lun­cher, café och ta­ke away. Näs­ta vec­ka drar de igång på all­var och hål­ler öp­pet från mor­gon till sen kväll.

En foodcourt, i or­dets egent­li­ga be­mär­kel­se, är det väl in­te rik­tigt. Åt­minsto­ne in­te om man med det me­nar en lo­kal med en mängd ni­scha­de mat­sta­tio­ner. Vis­ser­li­gen finns här

en chark­disk med de­li­ka­tes­ser av det ex­klu­si­va­re sla­get, ett café och en av­del­ning med låd­för­pac­kad hämt­mat. Men för den som vill äta tilla­gad mat på plats är det be­ställ­ning vid bor­det som gäl­ler.

Tan­kar­na går sna­ra­re till Mel­ker An­ders­sons re­stau­rang Mot­her i Stock­holm. Bred me­ny, fo­kus på eko­lo­gis­ka och när­pro­du­ce­ra­de rå­va­ror och en för­kär­lek för mo­dern tek­no­lo­gi.

En sak som ut­mär­ker Bel­u­gia är sät­tet kun­der­na beställer och be­ta­lar på. Allt ska skö­tas via en app i den eg­na mo­bil­te­le­fo­nen.

– Så ska det i al­la fall fun­ge­ra när al­la barn­sjuk­do­mar är över. Det är li­te pro­blem i bör­jan ef­tersom det är gans­ka high tech, sä­ger John Nilsson.

Un­der ons­da­gens lunch krång­lar ap­pen, så ser­ve­rings­per­so­na­len får ta be­ställ­ning­ar från bor­det och kun­der­na står i kö till kas­san för att be­ta­la. Det är pre­cis så som John Nilsson in­te vill ha det. Men han hål­ler hu­mö­ret up­pe och sä­ger att han räk­nar med att allt ska fly­ta på som tänkt om någ­ra dagar.

”Det känns näs­tan overk­ligt att vi äntligen är igång. Jag har vän­tat så länge på att få la­ga mat igen”.

MU­RAT BA­LAJ De­lä­ga­re

NE­RE I DET ny­bygg­da kö­ket i källaren bos­sar kom­pan­jo­nen Mu­rat Ba­laj.

– Det känns näs­tan overk­ligt att vi äntligen är igång. Jag har vän­tat så länge på att få la­ga mat igen. Det har ba­ra va­rit byg­ga, byg­ga, byg­ga de se­nas­te må­na­der­na, sä­ger han.

Men han har även hun­nit med en bröd­bakar­kurs hos tv-kän­da ba­ga­ren Sé­basti­en Bou­det.

– Jag lär­de mig jät­te­myc­ket av ho­nom. Han sa till mig att vi mås­te ba­ka allt bröd själ­va, så nu gör vi det. Vi kom­mer ald­rig läg­ga dy­ra rä­kor på fär­dig­ski­vat bröd, sä­ger Mu­rat Ba­laj.

Hans hjär­te­barn, ham­bur­ga­re la­ga­de från grun­den, vi­sa­de sig va­ra mer po­pu­lä­ra än han räk­nat med bland lunch­gäs­ter­na.

– Vi trod­de att folk fram­förallt skul­le be­stäl­la da­gens, men ovän­tat många vil­le tes­ta bur­gar­na. Så jag har fått stå och ba­ka ham­bur­ger­bröd till två i natt.

KOMPANJONER. Mu­rat Ba­laj och John Nilsson brin­ner för bra rå­va­ror och mat

Bild: OLA FOLKESSON

la­gad från grun­den. Ef­ter må­na­der av byg­gan­de kan de äntligen fo­ku­se­ra på ma­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.