Riv­ning­en har in­letts

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

Sent om­si­der har riv­ning­en av bygg­na­der­na på Bur­ger Inn­tom­ten in­letts och på­min­ner om att det en gång i ti­den låg ett ba­ge­ri där. Som drevs av vad man förr kal­la­de ”ett re­kor­der­ligt frun­tim­mer”.

På den gam­la skyl­ten står det vis­ser­li­gen Gustaf Re­in­hold­sons Vi­e­ner-ba­ge­ri. Men i själ­va ver­ket var det hans hust­ru Ma­til­da som styr­de och ställ­de. Åt­minsto­ne en­ligt vad barn­bar­nen har fått be­rät­tat för sig.

– GUSTAF VAR min mor­far och det förs­ta ba­ge­ri­et låg i Bad­huspar­ken. Mor­far bygg­de det hu­set men se­dan vet jag in­te var­för de flyt­ta­de över till Torg­ga­tan, sä­ger Lot­ta Ros­berg som bor i Fal­ken­berg.

– Ma­til­da Re­in­hold­son var allt­så min mor­mor och dog 1951 när jag var ett år så jag har inga min­nen av hen­ne. Men jag tror att hon sål­de ba­ge­ri­et 1948 till nå­gon som het­te Löv­gren och att yt­ter­li­ga­re nå­gon tog över ef­ter det. Min sys­ter Gu­nil­la är tolv år äld­re än mig och minns nog mer.

Gu­nil­la Rö­je­mo är 79 år i dag och bor i Sä­ve­da­len, strax ut­an­för Gö­te­borg. Hon minns Ma­til­da Re­in­hold­son som vad man på den ti­den kal­la­de ”ett re­kor­der­ligt frun­tim­mer”. HN åter­kom­mer med Gu­nil­las min­nen från barn­do­mens som­rar på ba­ge­ri­et i Fal­ken­berg.

Bild: OLA FOLKESSON

TAS BORT. Snart finns inga spår kvar av gam­la Bur­ger Inn. Men ham­bur­ger­re­stau­rang­en ska så små­ning­om åter­upp­stå i en ny bygg­nad som även kom­mer att in­rym­ma en hel del lä­gen­he­ter.

Bild: OLA FOLKESSON

GAM­MAL BAGERISKYLT. Bort­plock­ning­en av eter­nit­plat­tor av­slö­jar vad ett av hu­sen en gång an­vänts till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.