Ho­ta­de kol­le­ga med mo­ra­kniv – åta­las

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MA­LIN STRAND­BERG 010-471 50 25 ma­lin.strand­berg@hn.se

En tvist om en p-plats på ar­bets­plat­sen led­de till att en man ho­ta­de sin kol­le­ga med kniv – allt fram­för ögo­nen på en kund.

På en ar­bets­plats i ett in­du­stri­om­rå­de i Fal­ken­bergs kom­mun upp­stod ett bråk mel­lan två kol­le­gor i feb­ru­a­ri i år. An­led­ning­en till ord­tvis­ten var att en av män­nen ha­de par­ke­rat sin bil på kund­par­ke­ring­en i stäl­let för per­so­nal­par­ke­ring­en.

MAN­NEN SOM HA­DE fått en till­sä­gel­se om p-plat­sen ska ha kon­fron­te­rat en man och då an­kla­gat ho­nom för att ha skvall­rat. En ord­tvist upp­stod och till sist tog han fram en mo­ra­kniv och höll kni­ven mot ar­bets­kam­ra­tens an­sik­te.

EN­LIGT PO­LI­SENS för­un­der­sök­ning ska han ha sagt till sin kol­le­ga ”Jag ska slak­ta dig om du jäv­las med mig.”

Brå­ket och kniv­ho­tet in­träf­fa­de mitt fram­för ögo­nen på en kund. Hän­del­sen fångades även av en över­vak­nings­ka­me­ra.

På tis­da­gen åta­la­des man­nen, som är i 50-års­ål­dern, för ola­ga hot. Han ne­kar till brottsan­kla­gel­sen och har för­kla­rat att han tog upp kni­ven för att hans kol­le­ga skul­le slu­ta skri­ka på ho­nom.

Man­nen har sagt upp sig från ar­bets­plat­sen ef­ter hän­del­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.