Ge­ne­ral­strejk i Gre­kland

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■EKO­NO­MI. En 24-timmars ge­ne­ral­strejk drab­ba­de Gre­kland i går. Strej­ken, som bland an­nat led­de till sto­ra tra­fik­stör­ning­ar och brist på akut­per­so­nal på sjuk­hus, ut­lys­tes i pro­test mot de åtstram­ning­ar som Gre­kland ska ge­nom­fö­ra för att få till­gång till nya nöd­lån. Sam­ti­digt hölls pro­tes­ter i Aten och and­ra stör­re stä­der.

Det kon­tro­ver­si­el­la åt­gärdspa­ket som Gre­kland gått med på att ge­nom­fö­ra in­ne­hål­ler bland an­nat sänk­ta pen­sio­ner och höj­da skat­ter för me­de­loch högin­koms­ta­ga­re. (TT)

FOTO: THANASSIS STAVRAKIS/AP

En de­mon­strant drab­bar sam­man med kra­vall­po­lis i cen­tra­la Aten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.