”Bör­jar när­ma sig Wa­ter­ga­te”

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■USA. USA:S pre­si­dent Do­nald Trump bad den ny­li­gen av­ske­da­de Fbi-che­fen Ja­mes Co­mey att läg­ga ned ut­red­ning­en mot pre­si­den­tens ti­di­ga­re sä­ker­hets­råd­gi­va­re, en­ligt New York Ti­mes.

– Det bör­jar när­ma sig punk­ten där det är i sam­ma stor­lek och om­fatt­ning som Wa­ter­ga­te, sä­ger se­na­torn John Mc­cain till CBS. Trump me­nar att han är orätt­vist be­hand­lad. – Ing­en po­li­ti­ker i histo­ri­en, och det sä­ger jag med stor sä­ker­het, har bli­vit be­hand­lad vär­re el­ler mer orätt­vist, sä­ger han.(tt)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.