BEMÄRKELSEDAGEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag in­fal­ler Fa­sci­ne­ran­de väx­ters dag. Den in­stif­ta­des av EPSO, the Eu­ro­pe­an Plant Sci­ence Or­ga­ni­sa­tion, en obe­ro­en­de aka­de­misk or­ga­ni­sa­tion, där uni­ver­si­tet, de­par­te­ment och forsk­nings­in­sti­tut i ett 30-tal län­der in­går. Da­gen vill upp­märk­sam­ma män­ni­skor på pro­ces­sen att ett li­tet frö i jor­den kan ut­veck­las till nå­gon av värl­dens drygt 250 000 oli­ka växtar­ter. Dess­utom på­min­ner man om att väx­ter­na be­hövs, för bå­de djur och män­ni­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.