Hy­gi­enslarv kos­tar mil­jar­der

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■SJUK­VÅRD. Var­je år drab­bas 65 000 pa­ti­en­ter av vårdre­la­te­ra­de in­fek­tio­ner (VRI) – nå­got som kos­tar lands­ting­en nä­ra sju mil­jar­der kro­nor år­li­gen.

Men uppe­mot hälf­ten av al­la fall av vårdre­la­te­ra­de in­fek­tio­ner skul­le kun­na stop­pas om vår­den följ­de de råd som finns för att för­hind­ra smitt­sprid­ning, en­ligt en rap­port från Sve­ri­ges Kom­mu­ner och Lands­ting som Da­gens Me­di­cin skri­ver om. Gjor­de man det kun­de 300 000 vård­plat­ser fri­gö­ras och 3 mil­jar­der kro­nor spa­ras. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.