Tar far­väl av mör­dad jour­na­list

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■Familj och vän­ner tar far­väl av jour­na­lis­ten Ja­vi­er Val­dez un­der den­nes be­grav­ning i den mex­i­kans­ka sta­den Cu­li­acan. Val­dez dö­da­des när ett okänt an­tal be­väp­na­de män öpp­na­de eld mot hans bil, en­ligt me­di­e­saj­ten Rio Do­ce som Val­dez var med­grun­da­re till. Han är den fem­te re­por­tern som dö­dats i lan­det de tre se­nas­te må­na­der­na. Val­dez fick CPJ:S in­ter­na­tio­nel­la press­fri­hets­pris 2011 för hans be­vak­ning av drog­han­del och or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het. (TT)

FOTO: RASHIDE FRIAS/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.