Fak­ta: Irans sty­re

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen - KÄL­LA: UTRI­KES­PO­LI­TIS­KA IN­STI­TU­TET (TT)

Iran är en te­o­kra­ti, där islams la­gar ut­gör grun­den för lag­stift­ning­en och dom­sto­lar­na. Mak­ten ut­går från den högs­te and­li­ge le­da­ren, se­dan 1989 ay­a­tol­la Ali Kha­me­nei.

Den verk­stäl­lan­de mak­ten lig­ger hos pre­si­den­ten, som väljs på fy­ra år. Det är möj­ligt att sit­ta i två man­dat­pe­ri­o­der i rad, vil­ket al­la pre­si­den­ter har gjort se­dan re­vo­lu­tio­nen 1979.

Vil­ka som får stäl­la upp i pre­si­dent­va­let be­slu­tas av Väk­tar­rå­det. Ma­jo­ri­te­ten av al­la kan­di­da­ter un­der­känns.

Får ing­en kan­di­dat 50 pro­cent av rös­ter­na blir det en and­ra valom­gång mel­lan de två topp­kan­di­da­ter­na.

I se­nas­te va­let (2013) var val­del­ta­gan­det drygt 70 pro­cent.

FOTO: EBRA­HIM NOROOZI/AP/ARKVI

En av pre­si­dent­kan­di­da­ten Ebra­him Rai­sis an­häng­a­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.