I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■GRE­KLAND. Par­la­men­tet vän­tas god­kän­na yt­ter­li­ga­re be­spa­ring­ar i stats­bud­ge­ten, ett krav från ford­rings­ä­gar­na.

■■USA. För­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist träf­far USA:S för­svars­mi­nis­ter Jim Mat­tis i Pen­ta­gon.

■■CRAFOORDPRISET. Ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­ens pri­sce­re­mo­ni.

■■KVOTERING. SNS pre­sen­te­rar stu­die som stu­de­rat ef­fek­ter­na av So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas ini­ti­a­tiv ”varan­nan da­mer­nas”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.