Lei­la Lind­holm gäs­tar Bin­de­f­eld

Tv-koc­ken Lei­la Lind­holm är gäst när Mi­cael Bin­de­f­eld bju­der på mid­dag med ra­bar­ber­te­ma i ”Fest hos Bin­de­f­eld”.

Hallands Nyheter - - Tv Guide - Emi­lie Tör­nqvist

UN­DER­HÅLL­NING Fest hos Bin­de­f­eld Ka­nal 5 20.00

När tv-koc­ken Lei­la Lind­holm, hoc­key­le­gen­da­ren Bör­je Sal­ming och ar­tis­ten

och de­sig­nern Chris­ter

Lin­darw kom­mer på be­sök blir det per­son­ligt prat och ext­ra god mat.

Te­mat för av­snit­tet är ra­bar­ber, vil­ket ge­nom­sy­rar bå­de me­nyn och duk­ning­en. I pro­gram­met be­rät­tar Bin­de­f­eld att han är li­te ner­vös in­för att bju­da ett mat­proffs som Lei­la på mid­dag. En helt onö­dig käns­la, en­ligt Lei­la.

– Jag är gans­ka en­kel som gäst. Jag tyc­ker ba­ra att det är väl­digt trev­ligt att gå bort på mid­dag och har inga sky­höga för­vänt­ning­ar el­ler krav.

Kvällens värd har hon ba­ra lovord för:

– Han är ge­ne­rös, om­tänk­sam och oför­ut­säg­bar på ett ro­ligt sätt. Att va­ra gäst hos Mi­cael är väl­digt här­ligt.

Foto: Ma­ria Öst­lin/ka­nal 5

Lei­la Lind­holm är gäst hos Mi­cael Bin­de­f­eld i ”Fest hos Bin­de­f­eld”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.