JOBBSNACK.

Var­bergs kom­mun vill va­ra en at­trak­tiv ar­bets­gi­va­re. Men hur är en så­dan? HN frå­ga­de folk på stan.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Rebecka Kvint 010-471 53 69 ∙ rebecka.kvint@hn.se

Kom­mu­nen har sto­ra pro­blem att re­kry­te­ra per­so­nal och nu be­hövs kraft­tag i frå­gan. Men Al­li­an­sens och Mil­jö­par­ti­ets för­slag om hur det ska gå till im­po­ne­rar fö­ga på fac­ken.

Vem ska lä­ra de yngs­ta var­ber­gar­na siff­ror och bok­stä­ver och vem ska hjäl­pa de älds­ta att bäd­da säng­en och klä på sig? Vem ska ri­ta de nya bo­stads­om­rå­de­na och vem ska hjäl­pa den som fast­nat i miss­bruk att få rät­si­da på till­va­ron?

Po­li­ti­ker­na har an­led­ning att fun­de­ra på det­ta, för Var­bergs kom­mun har svårt att re­kry­te­ra per­so­nal. Full­mäk­ti­ge har dess­utom be­stämt att kom­mu­nen ska va­ra en at­trak­tiv ar­bets­gi­va­re. Den sa­ken ska pri­o­ri­te­ras 2016 – 2019.

Al­li­an­sen och Mil­jö­par­ti­et tar upp pro­ble­men med per­sonal­för­sörj­ning­en i sitt förs­ta för­slag till bud­get 2018. Al­la nämn­der får i upp­drag att job­ba med frå­gan. Häl­so­främ­jan­de ak­ti­vi­te­ter ska öka och or­ga­ni­sa­tio­nen ska trim­mas vad gäl­ler an­ta­let che­fer.

DE KONKRETA FÖR­SLA­GEN är få, men å and­ra si­dan har de tid på sig att åter­kom­ma. Bud­ge­ten ska in­te klub­bas för­rän i no­vem­ber.

Om po­li­ti­ker­nas för­slag i dags­lä­get är få är fack­för­bun­dens idéer om hur en at­trak­tiv ar­bets­gi­va­re

ska va­ra desto fler. Det fram­går av den för­hand­ling som hål­lits om bud­get­för­sla­get en­ligt MBL.

VI­SION, SSR OCH Le­dar­na har för­slag om sju timmars ar­bets­dag för ut­sat­ta och svår­re­kry­te­ra­de yr­kes­grup­per, mo­tion på ar­bets­tid och öron­märk­ta peng­ar för en ut­veck­ling av det sys­te­ma­tis­ka ar­bets­mil­jö­ar­be­tet.

De an­ser att pra­tet om kom­mu­nen som en at­trak­tiv ar­bets­gi­va­re krä­ver en verk­lig sats­ning.

Fle­ra fack­för­bund på­pe­kar att en snål grund­be­man­ning ska­par press. När det är svårt att få tag på vi­ka­ri­er ökar pres­sen, och som fac­ken ser det är det­ta en an­led­ning till sjuk­från­va­ro och stres­sad per­so­nal. ”För att kom­ma till rät­ta med det­ta krävs en stör­re bud­get”, skri­ver de i en pro­to­kolls­bi­la­ga.

KOM­MU­NAL FÖR ÅTER­I­GEN fram sin idé om att kom­mu­nen bor­de pro­va sex timmars ar­bets­dag på en ar­bets­plats.

Fackförbunden fö­re­slår ock­så lö­ne­lyft. Lä­rar­nas Riks­för­bund tyc­ker att bud­ge­tens spar­be­ting om en pro­cent rim­mar illa med öns­ke­må­len om bätt­re ar­bets­mil­jö och mins­kad sjuk­från­va­ro.

VIL­KA KONKRETA FÖR­SLAG som Al­li­an­sen och MP kom­mer med i höst åter­står att se. Ur ett över­gri­pan­de per­spek­tiv gäl­ler det att kom­mu­nen är at­trak­tiv i sin hel­het, an­ser kom­mu­nal­rå­det Ann-char­lot­te Sten­kil (M).

– Det är in­te ba­ra om hur man har det på job­bet. Det ska va­ra tryggt och fin­nas bra sko­lor, om­sorg och sa­ker att gö­ra på fri­ti­den. Det är hel­he­ten som är av­gö­ran­de om vi ska ha kon­kur­rens­kraft gente­mot and­ra kom­mu­ner.

Bild: REBECKA KVINT

LEDIG DAG. Bar­bro Ry­dell och Ann­ki Mård­ha­ge fi­kar och pratar jobb ut­an­för Kas­sett. En bra chef är ly­hörd och kvin­nor och män ska få li­ka lön för li­ka jobb, tyc­ker de.

BAR­BRO RY­DELL OCH ANN­KI MÅRD­HA­GE. ”Jag job­bar i hem­tjäns­ten. Jag kan in­te på­ver­ka mitt jobb och jag är så Män tjä­nar mer än kvin­nor och det är fel. Jag har fak­tiskt ett ci­tat om det­ta här i te­le­fo­nen som jag gil­lar: En mind­re all­tid käns­lan av att du är vik­ti­gast”, sä­ger Ann­ki.

Bild: REBECKA KVINT

trött på det. Che­fen ska lyss­na på sin per­so­nal”, sä­ger Bar­bro. ”Lö­nen är vik­tig. bra chef ger dig käns­lan av att che­fen är vik­ti­gast, en rik­tigt bra chef ger dig

Bild: REBECKA KVINT

STE­FAN AN­DERS­SON: ”Jag har job­bat på Ring­hals. Där var det ge och ta. Ibland job­ba­de man över, men så fick man ock­så ta ut re­jält med kom­ple­dig­het. Man fick bi­drag till trä­ning och mas­sage. Så­dant gör att man blir po­si­tivt in­ställd. Ge­ne­rellt sett är lö­nen läg­re för de som job­bar med män­ni­skor än de som job­bar med ma­ski­ner. Det är jäk­ligt fel tyc­ker jag.”

Bild: REBECKA KVINT

SYSKONEN AZER OCH AZRA VILIC: ”Lö­nen ska kän­nas vet­tig i re­la­tion till det man gör, och va­ra jäm­för­bar med vad and­ra ar­bets­gi­va­re be­ta­lar”, sä­ger Azer. ”Det är vik­tigt att en ar­bets­gi­va­re får en att kän­na sig be­kväm på job­bet, och att de som ar­be­tar trivs till­sam­mans”, sä­ger Azra.

Bild: REBECKA KVINT

THERESE JOHANSSON: ”Jag tyc­ker att det är vik­tigt att kun­na ut­veck­las och att det ska be­ta­la sig när man job­bar hårt. Che­fen bör va­ra ly­hörd och in­te va­ra kon­flik­trädd utan vå­ga ta tag i sa­ker.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.