Fak­ta: Inga kla­ra be­sked om döds­or­sa­ken

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Rätts­lä­ka­ren Six­ten Persson ha­de svårt att ge kla­ra be­sked om den av­gö­ran­de döds­or­sa­ken. Un­der för­hö­ret med ho­nom vitt­na­de han om att man hit­ta­de en ”drunk­nings­kom­po­nent”, men att det in­te gått i ef­ter­hand att slå fast om det var stryp­ning­en el­ler drunk­ning­en som in­ne­bar det av­gö­ran­de vål­det. * Den miss­tänk­te 20-åring­en har be­rät­tat att han för­sök­te åter­uppli­va Al­bin, men ob­duk­tio­nen vi­sar inga spår av hjärt­kom­pres­sio­ner. * Där­e­mot kun­de rätts­lä­ka­ren ge be­sked till rät­ten att det kan ha kom­mit in vat­ten i Al­bin lung­or, även om han var död re­dan när krop­pen pla­ce­ra­des i bäc­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.