Vill du änd­ra på nå­got?

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* En av frå­gor­na i un­der­sök­ning­en är en öp­pen frå­ga. Lä­rar­för­bun­dets med­lem­mar sva­rar på frå­gan ” finns det nå­got i din nu­va­ran­de si­tu­a­tion som du skul­le vil­ja änd­ra på?” * ”Mind­re barn­grup­per” är det van­li­gas­te öns­ke­må­let. Där­ef­ter kom­mer ”möj­lig­het att pla­ne­ra och ut­fö­ra sitt upp­drag” och ”fler för­s­kol­lä­ra­re/per­so­nal”. * En för­s­kol­lä­ra­re har en hög­sko­le­ut­bild­ning på 3.5 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.