Do­nald tram­par på i sam­ma spår

SKANDAL EF­TER SKANDAL. Do­nalds Trumps kor­ta tid på pre­si­dent­pos­ten har kan­tats av skandal ef­ter skandal. Och så ver­kar det fort­sät­ta. Det gör det svårt att re­ge­ra USA men tving­ar in­te fram nå­gon snabb av­gång.

Hallands Nyheter - - Ledare - Bengt Wer­ners­son 010 471 52 72 • bengt.wer­ners­son@hn.se

LE­DA­RE 19/5. Det ver­kar in­te fin­nas nå­got slut på hur många skan­da­ler och märk­li­ga ut­ta­lan­den som den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten, Do­nald J Trump, kan pre­ste­ra. Ef­ter det högst kon­tro­ver­si­el­la av­ske­dan­det av Fbi-che­fen, Ja­mes Co­mey, kom läc­kan av hem­lig sä­ker­hets­in­for­ma­tion till rys­sar­na och nu se­nast, men knap­past sist, upp­gif­ten att han upp­ma­nat till ned­lägg­ning av ut­red­ning­en mot Michael Flynn. Det är så man häp­nar.

EN UPP­GIFT, in­te från första­handskäl­lan, om vad som fö­re­kom­mit i ett sam­tal mel­lan två per­so­ner mås­te na­tur­ligt­vis tas med en ny­pa salt. In­nan den ti­di­ga­re Fbi-che­fen vitt­nat un­der ed, pre­sen­te­rat sin ver­sion av mö­tet och vad han har för grund att häv­da det som på­stås, har vi an­led­ning att va­ra skep­tis­ka.

I prin­cip! För sam­ti­digt finns det myc­ket som ta­lar för att upp­gif­ten är kor­rekt. Den stäm­mer väl över­ens med att Trump av­kräv­de och in­te fick lo­ja­li­tet från Co­mey. Det är ock­så i lin­je med vad Trump själv angav som mo­tiv för ”spar­ken”: att han vil­le få ut­red­ning­en av de rys­ka för­bin­del­ser­na av­slu­tad.

NU ÄR DET vik­tigt att kom­ma ihåg att va­re sig ut­läm­nan­det av sek­re­tess­be­lag­da upp­gif­ter el­ler be­skyll­ning­en om att ha blan­dat sig i en rätts­sak, är till­räck­ligt för att få Trump av­satt. Av fle­ra skäl.

När det gäl­ler sä­ker­hets­in­for­ma­tio­nen lig­ger det i pre­si­den­tens makt att be­stäm­ma om vil­ken sek­re­tess som ska gäl­la. En an­nan sak är att det var högst olämp­ligt och kan le­da till pro­blem i re­la­tio­ner­na med lan­dets al­li­e­ra­de. Lik­som att Trump kanske in­te ens var med­ve­ten om vad han gjor­de och vil­ka pro­blem det or­sa­kar. Det är in­te åtal­bart i al­la fall.

När det gäl­ler in­bland­ning­en i en rätts­sak är det in­te hel­ler en­kelt. Det krävs upp­såt för att det ska va­ra för­grip­ligt. Och det är in­te helt lätt att be­vi­sa.

I en par­la­men­ta­risk de­mo­kra­ti som vår ha­de högst tro­ligt en stats­mi­nis­ter som be­tett sig som Trump drab­bats av yr­kan­de om miss­tro­en­de­för­kla­ring. Om hen ock­så fällts och tving­ats av­gå är för­stås in­te gi­vet. Men det ha­de in­te krävts nå­gon som helst kri­mi­na­li­tet för att en om­röst­ning skul­le ge­nom­fö­ras. Så fun­ge­rar det in­te i USA där pre­si­den­ten har ett direkt man­dat från fol­ket.

HELT OPÅ­VER­KAD av hur opi­ni­ons­vin­dar­na blå­ser är dock in­te ens en pre­si­dent. Re­dan i no­vem­ber näs­ta år är det val till kon­gres­sen. Om Do­nald Trump fort­sät­ter att tram­pa på i sam­ma spår, och allt ta­lar för det, kom­mer Re­pu­bli­ka­ner­na att gå mot ett svi­dan­de ne­der­lag. Det skul­le kun­na le­da till att han upp­ma­nas av­gå (av si­na eg­na). Om han nu in­te dess­förin­nan, som Gö­ran Pers­son gav ut­tryck för vid sitt be­sök i Var­berg ny­li­gen, trött­nar och själv väl­jer att hop­pa av. USA och he­la värl­den går en spän­nan­de tid till mö­tes!

Om han nu in­te, som Gö­ran Pers­son tror, trött­nar och själv väl­jer att hop­pa av. Vi går en spän­nan­de tid till mö­tes!

Bild: EVAN VUCCI

ÖVERRASKAR. USA:S pre­si­dent överraskar of­ta, men tram­par på i sam­ma spår av skan­da­ler och märk­li­ga ut­ta­lan­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.