Cen­ter­par­ti­et vill sat­sa på he­la Fal­ken­berg

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na ge­nom Per Svens­son ut­ta­lar i en in­sän­da­re i HN att han vill ha en sak­lig de­batt med Cen­ter­par­ti­et. Det stäl­ler vi gär­na upp på och vill här be­skri­va Cen­ter­par­ti­ets age­ra­de i ett an­tal vik­ti­ga frå­gor för Fal­ken­bergs kom­mun och sam­ti­digt be­ly­sa hur So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har age­rat.

När det gäl­ler den sto­ra frå­gan om hur den fram­ti­da skol­or­ga­ni­sa­tio­nen ska se ut be­ställ­de nämn­den en ut­red­ning av tjäns­te­män­nen. Cen­ter­par­ti­et har ald­rig haft stånd­punk­ten att nå­gon av sko­lor­na du räk­nar upp ska läg­gas ner. Dä­re­mot ena­des Al­li­an­sen+ in­klu­si­ve Claes Ljung kring att en del sko­lor skul­le kun­na bli F-3 sko­lor. Men ef­ter sam­tal och di­a­log med för­äld­rar och per­so­nal så blev vårt slut­gil­ti­ga för­slag att samt­li­ga sko­lor i Fal­ken­berg skall va­ra F-6 al­ter­na­tivt F-9. Vår ut­gångs­punkt har he­la ti­den va­rit att al­la barn och ele­ver i Fal­ken­berg skall få en lik­vär­dig ut­bild­ning, oav­sett var man är bo­satt.

CEN­TER­PAR­TI­ET HAR LÄNGE lett ut­veck­ling­en i Fal­ken­berg och vi är stol­ta över att vi nu är själv­för­sör­jan­de på för­ny­el­se­bar ener­gi i kom­mu­nen. Det har vi bli­vit tack va­ra att vi vå­gat ta be­slut som på kort sikt kanske in­te gett nå­gon eko­no­misk vinst men på lång sikt gjort att vi fått en po­si­tiv mil­jö­ef­fekt och satt oss på kar­tan som mil­jö­kom­mun. Vill man ska­pa för­änd­ring krävs det ibland att man går fö­re och tar tä­ten. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har i Fal­ken­berg med­ve­tet valt att ham­na på ef­ter­käl­ken pre­cis som på re­ge­ringsni­vå.

VI ÄR IN­TE nöj­da med bo­stads­si­tu­a­tion i Fal­ken­berg. Ut­ö­ver att vi ge­nom vårt kom­mu­na­la bo­stads­bo­lag FA­BO byggt lä­gen­he­ter i he­la kom­mu­nen har vi länge dri­vit på för att man även på lands­byg­den skall få byg­ga på at­trak­ti­va om­rå­den som gär­na är sjö­nä­ra. Det­ta har ty­värr So­ci­al­de­mo­kra­ter­na mot­ar­be­tat i al­la år, på kom­mu­nal ni­vå men fram­förallt på riks­plan. Cen­ter­par­ti­et är över­ty­gat om att bygg­na­tion i at­trak­ti­va bo­en­de­mil­jö­er på lands­byg­den kom­mer att ska­pa in­flytt­ning som möjliggör ökad ser­vice och hö­jer at­trak­ti­vi­te­ten.

Yt­ter­li­ga­re ett ex­em­pel på So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas okäns­lig­het fick vi när man nu i vec­kan till­sam­mans med MP och SD be­stäm­de sig för att stänga av he­la Ny­ga­tan, St­or­ga­tan och Torg­ga­tan för bil­tra­fik. Det som kun­de bli­vit en ut­veck­ling i sam­klang och sam­för­stånd blir istäl­let en död hand i direkt kon­fron­ta­tion med hand­lar­na i cent­rum. Ty­värr in­te myc­ket lyss­nan­de och di­a­log i den­na frå­ga från So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas si­da.

Cen­ter­par­ti­et vill le­da kom­mu­nen på ett tro­vär­digt och sta­bilt sätt och byg­ger vå­ra be­slut på bå­de bra un­der­lag och di­a­log med vå­ra med­bor­ga­re.

Anet­te Ivars­son (C)

till Per Svens­son (10/5).

ord­fö­ran­de för Cen­ter­par­ti­et Fal­ken­berg To­re Hol­me­falk (C)

grupple­da­re

Bild: KAL­LE PET­TERS­SON

FAL­KEN­BERG. Cen­ter­par­ti­et vill le­da kom­mu­nen på ett tro­vär­digt och sta­bilt sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.