”Po­li­ti­ker­na har följt det no­ga”

Hallands Nyheter - - Varberg - FREDRIK LARS­SON 010-471 53 67 fredrik.lars­son@hn.se

Re­no­ve­ring­en av Stads­hus A hål­ler sig in­om bud­ge­ten på 16,9 mil­jo­ner kro­nor. Till mid­som­mar ska ar­be­tet va­ra helt klart.

Kom­mun­hu­sets tak har lagts om och al­la fo­gar­na i fa­sa­den har mu­rats om.

Det ut­vän­di­ga ska­let har fått sig en över­syn och drä­ne­ring­en har gjorts om.

– Ar­be­tet har flu­tit på jät­te­bra och det har in­te till­kom­mit någ­ra oför­ut­sed­da hän­del­ser el­ler över­rask­ning­ar, sä­ger Katarina Lindh, fas­tig­hets­chef på Var­bergs kom­mun. Hur vik­tigt var det att hål­la bud­ge­ten?

– Det har va­rit de­talj­styr­ning med upp­följ­ning­ar he­la ti­den för att ha kon­troll över fak­tu­ror och så vi­da­re. Har det va­rit en ex­tra kon­troll med tan­ke på att re­no­ve­ring­en av Stads­hus B in­te gick som pla­ne­rat?

– Ja, själv­klart är det så. Po­li­ti­ker­na har ock­så följt re­no­ve­ring­en av Stads­hus A no­ga, vil­ket jag in­te har haft någon­ting emot.

– I mi­na må­nads­rap­por­ter till ser­vice­nämn­den har jag haft en stå­en­de punkt och för­kla­rat hur det går med re­no­ve­ring­en och vad som är näs­ta steg.

– Till dem som job­bar i hu­set har vi skic­kat ut må­nads­brev för att al­la ska ve­ta vad som hän­der och vad som är näs­ta etapp.

Cir­ka två mil­jo­ner kro­nor åter­står av bud­ge­ten till Stads­hus A i skri­van­de stund. Men de peng­ar­na lär ock­så gå åt.

Pe­ab har ut­fört ar­be­tet och det ska va­ra helt klart in­om någ­ra vec­kor.

– Kom­mun­hu­set blir väl­digt vac­kert ef­ter re­no­ve­ring­en, kon­sta­te­rar Katarina Lindh.

Bild: JONATAN BYLARS

RENOVERAT. Stads­hus A har fått sig en upp­rust­ning ut­vän­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.