Inklu­de­ring på sche­mat un­der Eu­ro­towns

Hallands Nyheter - - Varberg - JEN­NIE PERS­SON 010-471 50 26 jen­nie.pers­son@hn.se

I två da­gar står Var­berg värd för Eu­ro­towns där äm­net är att få in män­ni­skor i ar­bets­li­vet.

Un­der tors­dag och fre­dag ska per­so­nal från kom­mu­nens in­klu­de­rings­en­het träf­fa folk från Fin­land, Bel­gi­en och Hol­land för att dis­ku­te­ra inklu­de­ring. Träf­fen har nam­net Eu­ro­towns Task Team och te­mat för da­gar­na är So­ci­al In­clu­sion där fo­kus lig­ger på att få män­ni­skor in­klu­de­ra­de i sam­häl­let. Bland an­nat ska man be­sö­ka Ar­bets­cent­rum i Var­berg samt få in­for­ma­tion om In­teg­ra­tion Hal­land.

– Vårt team i Var­berg är vär­dar för träf­fen. Det hand­lar om att by­ta er­fa­ren­he­ter stä­der emel­lan för vi job­bar al­la på oli­ka sätt, sä­ger Mats Ol­jelund, in­klu­de­rings­stra­teg Var­bergs kom­mun.

I Var­berg har in­klu­de­rings­en­he­ten un­der en tid ar­be­tat med att gö­ra vägen till ar­be­te kor­ta­re för ny­an­län­da. Men un­der Eu­ro­towns hand­lar det om inklu­de­ring för al­la män­ni­skor som står ut­an­för ar­bets­mark­na­den.

Vad hop­pas ni få ut av den här träf­fen?

– Jag hop­pas vi kan lä­ra oss att job­ba på ett bätt­re och smar­ta­re sätt, sä­ger Mats Ol­jelund.

Hur ska man ar­be­ta för att få in män­ni­skor i ar­be­te?

– Jag tror det hand­lar om att man mås­te se in­di­vi­den och in­te dra al­la över en kam. Man mås­te job­ba in­di­vi­dan­pas­sat och se vil­ken kva­li­tet det finns hos oli­ka män­ni­skor. i

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.