Pri­sa­de för film om fort­kör­ning

Hallands Nyheter - - Varberg - JEN­NIE PERS­SON 010-471 50 26 jen­nie.pers­son@hn.se

Många för­äld­rar kör för snabbt ut­an­för många sko­lor i Sve­ri­ge. Klass 3A på Ha­ga­sko­lan gjor­de film om pro­ble­met och vann en hel­dag på Li­se­berg.

Ut­an­för Ha­ga­sko­lan är has­tig­he­ten 30 kilo­me­ter i tim­men. På mor­go­nen när det är dags för att läm­na av ele­ver, så kör många för­äld­rar upp emot 50 kilo­me­ter i tim­men en­ligt lä­ra­ren Pet­ra Kar­le­gärd.

NATIONALFÖRENINGEN för tra­fik­sä­ker­he­tens främ­jan­de, NTF, i Väst an­ord­na­de en täv­ling för att upp­märk­sam­ma att många kör för fort ut­an­för sko­lor. Hund­ra­tals sko­lor i Västsve­ri­ge del­tog och vin­na­re blev klass 3A på Ha­ga­sko­lan.

– He­la klas­sen blev jät­te­glad! sä­ger Da­vid Blom­gren.

FIL­MENS BUD­SKAP är att för­äld­rar­na kör för snabbt för att de egent­li­gen ba­ra vill hem till si­na mo­bil­te­le­fo­ner.

– Jag åker buss och ser mas­sor av folk som kör för fort, sä­ger Wil­ma Ge­re­sand.

I fil­men vi­sas snab­ba klipp på för­äld­rar som hål­ler i sin te­le­fon sam­ti­digt som de gör and­ra sa­ker, bland an­nat hjäl­per till med läx­or­na, äter mid­dag el­ler bors­tar tän­der­na.

– Det var någ­ra för­äld­rar som ställ­de upp på kort för att va­ra med i fil­men, sä­ger Wil­ma Ge­re­sand. Var­för tror ni att för­äld­rar kör för fort?

– Man kanske vill hin­na fram snab­ba­re, sä­ger Da­vid Blom­gren.

– Det är många för­äld­rar som tit­tar mer på si­na mo­bi­ler än le­ker med si­na barn när de är på lek­plat­sen. Det tyc­ker in­te jag är så bra, sä­ger Wil­ma Ge­re­sand.

vann över hund­ra­tals and­ra bi­drag, var en hel­dag på Li­se­berg. Ett pris som togs emot med gläd­jetjut be­rät­tar Wil­ma Ge­re­sand.

– Vi ba­ra skrek när vi fick re­da på det. Istäl­let för att ha mat­te så fick vi springa ut på rast!

Bild: JEN­NIE PERS­SON

SEG­RA­RE. Klass 3A på Ha­ga­sko­lan hop­pas att för­äld­rar ska bör­ja kö­ra lång­sam­ma­re ut­an­för sko­lor runt om i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.