Al­li­an­sen + MP fö­re­slår fler ak­ti­vi­te­ter för äld­re

Hallands Nyheter - - Varberg - JEN­NIE PERS­SON 010-471 50 26 jen­nie.pers­son@hn.se

In­för äl­dres mö­tes­plat­ser med mer in­ne­håll och höj kva­li­tén. Det fö­re­slår Al­li­an­sen och Mil­jö­par­ti­et.

I Var­bergs kom­mun finns det i dag 12 styc­ken mö­tes­plat­ser för äld­re, där det bland an­nat är möj­ligt att um­gås med and­ra, del­ta i en ak­ti­vi­tet el­ler lyss­na på mu­sik.

NU AR­BE­TAR so­ci­al­nämn­den med ett för­slag om hur det går att hö­ja kva­li­tén på mö­tes­plat­ser­na.

– Det blir ba­ra fler och fler äld­re i sam­häl­let och vi, jag sä­ger vi för jag själv är snart 70, är väl­digt ak­ti­va.

PÅ VIS­SA AV de här plat­ser­na kanske det in­te är fler till­fäl­len än ett i vec­kan.

– Des­sa mö­tes­plat­ser har va­rit väl­digt styv­mo­der­ligt be­hand­la­de och där kan vi bli bätt­re, sä­ger so­ci­al­nämn­dens ord­fö­ran­de Er­land Lin­jer (M).

FÖR­SLA­GET, SOM DEN sty­ran­de ma­jo­ri­te­ten har bett so­ci­al­nämn­den att läm­na se­nast i sep­tem­ber, hand­lar li­te mer kon­kret om att man vill in­fö­ra fler ak­ti­vi­te­ter på mö­tes­plat­ser­na.

– Vi som är föd­da på 40-ta­let stäl­ler hög­re krav i dag och vi i so­ci­al­nämn­den tror att det går att gö­ra mer. Det kan hand­la om vad som helst, som till ex­em­pel må­lar - och konst­närs­träf­far, väv­stu­gor - ja du kan gö­ra i prin­cip allt, sä­ger Er­land Lin­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.