Bi­lis­ter bör in­te kom­ma allt­för nä­ra

HAL­LAND: NYA PANSARVAGNARNA HAR EX­TREMT KORT BROMSSTRÄCKA

Hallands Nyheter - - Nyheter - ANDERS HOLMER 010-471 51 30 ah@hn.se

Ef­tersom luft­vär­nets nya band­vag­nar är tyng­re än de gam­la hörs de mer. Och bi­lis­ter bör in­te kö­ra för nä­ra bakom. De bre­da, långa ban­den gör broms­sträc­kan väl­digt kort.

Det hörs lång väg när de fy­ra band­vag­nar­na när­mar sig.

– I och med att de är så myc­ket tyng­re lå­ter de betydligt mer än de ti­di­ga­re. Så det är fler som läg­ger mär­ke till oss nu – spe­ci­ellt när vi kör in­ne i stan, sä­ger Carl Sjöstrand, in­for­ma­tions­chef på Lv 6, och be­rät­tar att de ska ha ett 20-tal i gång i Halm­stad när den le­ve­re­rats till luft­värns­ba­tal­jo­ner­na.

– Fast vi som gil­lar lju­det av larv­föt­ter sä­ger ald­rig att de då­nar, vi sä­ger att de sjung­er, in­fli­kar fan­jun­ka­re Anders Eriksson.

Än så länge har de band­vag­nar för trupp­trans­port att trä­na fö­rar­na med – men läng­re fram ska de få en om­byggd spe­ci­al­ver­sion för luft­vär­net.

DEN BAKRE VAGNEN ska då ha ett flak med en upp­fäll­nings­bar av­skjut­nings­ramp för fy­ra ro­bot 98. De tysk­till­ver­ka­de ro­bo­tar­na med me­del­lång räck­vidd är markver­sio­nen av dem som häng­er un­der ving­ar­na på Jas 39 Gri­pen. Sol­da­ter­na på Lv 6 ska bör­ja ut­bil­das på dem näs­ta år.

– Tack va­re band­vag­nar­na kan de väl­digt snabbt väx­la mel­lan oli­ka grup­pe­rings­plat­ser – och direkt kom­ma till skott, sä­ger Carl Sjöstrand.

– Och den sto­ra vins­ten för per­so­na­len är för­stås att den är skyd­dad mot mi­nor, hem­ma­gjor­da bom­ber, gra­nat­split­ter och fin­ka­librig eld, sä­ger Anders Eriksson.

Han går ige­nom band­vag­nens skydd, bit för bit. Gol­vet är dub­belt, med ett tom­rum emel­lan, för att ta upp smäl­len vid en de­to­na­tion från en mi­na un­der­i­från.

– Som du mär­ker häng­er sto­lar­na av sam­ma an­led­ning i ta­ket och föt­ter­na ska du ha på fot­plat­tor som är fjä­derupp­häng­da, för­kla­rar Anders Eriksson när tid­ning­ens ut­sän­de tar plats i en av vag­nar­na.

UP­PE PÅ TA­KET finns det sto­ra pack­lå­dor för att man ska slip­pa ha ut­rust­ning in­ne i vag­nar­na.

– Det är oer­hört vik­tigt att in­te ha någ­ra lö­sa fö­re­mål in­ne. En li­ten tom­hyl­sa på gol­vet blir en livs­far­lig pro­jek­til vid en de­to­na­tion, sä­ger Anders Eriksson och vi­sar hur va­pen ska spän­nas fast i sär­skil­da hål­la­re.

HUR MYC­KET PANSARSKALET står emot får han in­te av­slö­ja, men i fred­li­ga mil­jö­er mon­te­rar de of­ta av de yt­ters­ta, ke­ra­mis­ka skydds­plat­tor­na.

– Ge­nom att få ner vik­ten mins­kar bräns­le­för­bruk­ning­en och sli­ta­get på fjäd­ring och band.

När vi tar en prov­tur ut i ter­räng­en märks det hur lätt den har att ta sig fram.

– Tar man det lugnt och gör rätt är fram­kom­lig­he­ten otro­ligt bra, sä­ger Anders Eriksson och på­ta­lar vik­ten av att in­te ga­sa för myc­ket när un­der­la­get är löst.

– Sli­rar man med ban­den för­stör man ba­ra un­der­la­get för näs­ta band­vagn som ska fram.

Jäm­fört med den sto­ra Pat­ri­an (pansar­ter­räng­bil 203), som finns på Lv 6, är fram­kom­lig­he­ten enorm.

– Det här är som att kö­ra på en mo­tor­väg. Den kla­rar betydligt vär­re ut­ma­ning­ar, sä­ger Anders Eriksson när vi far fram på en ter­räng­slinga mel­lan re­ge­men­tet och So­fie­berg.

– Mark­tryc­ket blir så lågt tack va­re att ban­den är långa och bre­da. Det är där­för som den, trots al­la ton, in­te sjun­ker ner i djup snö.

– Nat­te­tid kan fö­ra­ren dess­utom ha på sig bild­för­stär­ka­re och längst fram sit­ter en Ir-lam­pa. Då blir det som att kö­ra i dags­ljus.

OCH SKA ANDERS Eriksson ge ett en­da råd till and­ra bi­lis­ter så är det att hål­la av­stån­det bakom en så­dan här band­vagn.

– En per­son­bils kon­takt med mar­ken är ju in­te stör­re än fy­ra hand­fla­tor. Den här tung­vik­ta­ren har betydligt kor­ta­re bromssträcka tack va­re de sto­ra ban­den, sä­ger han och tilläg­ger:

– Och kör en bil in bak­i­från tror jag knappt att fö­ra­ren på band­vag­nen mär­ker det.

dra sig till­ba­ka. LÄTTMANÖVRERAD. ”Det vik­ti­ga är att man in­te ga­sar för hårt och sli­rar när un­der­la­get är löst. Föl­jer man det tar man sig fram öve­rallt”, sä­ger Anders Eriksson.

ÖGONFRANSAR. ”På en an­hö­rig­dag på re­ge­men­tet var det en femå­rig flic­ka som

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.