Sats­ning på tryg­ga rast­plat­ser

Hallands Nyheter - - Nyheter - DA­NI­EL PAULSSON 010-471 51 50 dp@hn.se

Po­li­sen ökar sin när­va­ro på rast­plat­ser­na längs med E 6 i Hal­land och he­la vägen upp till nors­ka grän­sen.

De 19 rast­plat­ser­na på E 6 mel­lan Snap­parp och Svi­nesund kom­mer få re­gel­bund­na be­sök av po­li­ser un­der som­ma­ren, en­ligt ett press­med­de­lan­de från po­li­sen och Tra­fik­ver­ket.

”Det hän­der att rast­plat­ser­na an­vänds som cam­ping­plat­ser el­ler till­fäl­li­ga bo­en­den. Det upp­levs otryggt av and­ra tra­fi­kan­ter”, sä­ger Jim­mie Sjö­berg, pro­jekt­le­da­re vid Tra­fik­ver­ket, i press­med­de­lan­det.

Po­li­ser­na kom­mer se till att rast­plat­ser­na fun­ge­rar som det är tänkt, för åter­hämt­ning vid till­fäl­li­ga stopp, och de kom­mer gå runt och på­min­na de som har par­ke­rat att in­te läm­na vär­desa­ker i si­na bi­lar.

Tra­fik­ver­ket kom­mer bi­dra med att rö­ja i buskage och se över be­lys­ning­en, för att öka trygg­he­ten på rast­plat­ser­na.

Sa­m­ar­be­tet mel­lan po­li­sen och Tra­fik­ver­ket byg­ger på ti­di­ga­re sam­ar­be­ten i Hal­land och Stenungsund som nu ökas till stör­re ska­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.