Fisk­fö­re­ta­get stäl­ler om för mil­jön

KORSHAGS TÄN­KER HÅLL­BART: ”FISKEN PÅ­VER­KAS AV VAD VI GÖR”

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Korshags Food har skip­pat na­tur­gas till för­mån för bi­o­gas. Må­let är att kraf­tigt mins­ka ut­släp­pen av kol­di­ox­id. – Vi för­sö­ker tän­ka håll­bart i allt vi gör, sä­ger Niklas Kors­hag, vd.

Håll­bart tän­kan­de lig­ger i fö­re­tags­fi­lo­so­fin och Niklas Kors­hag som är vd för Korshags Food sä­ger att man job­bar aktivt för en bätt­re mil­jö se­dan fle­ra år till­ba­ka.

– Vi tän­ker på fram­ti­den. Fisken på­ver­kas av vad vi gör, sä­ger vd Niklas Kors­hag.

Bi­o­gas är för­ny­bar gas som fram­ställs av or­ga­niskt ned­bryt­nings­bart ma­te­ri­al. Ge­nom att nu by­ta från na­tur­gas till bi­o­gas kom­mer mäng­den ut­släpp av kol­di­ox­id att mins­ka med 92,4 ton un­der ett och ett halvt år.

– Vi an­vän­der gas till upp­värm­ning av vå­ra rök­skåp och till vå­ra ka­ta­ly­sa­to­rer. Mil­jötän­kan­det går igen i allt man gör, en­ligt Niklas Kors­hag.

KORSHAGS ÄR ETT fa­mil­je­fö­re­tag som för­äd­lar fisk­pro­duk­ter med 50 an­ställ­da och en år­lig om­sätt­ning på 150 mil­jo­ner kro­nor. Fö­re­ta­get rö­ker lax och mak­rill och det är i den pro­ces­sen man an­vän­der sig av bi­o­gas.

RÖKERIET. Det är ga­sen till rök­ug­nar­na som har bytts ut för att spa­ra mil­jön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.