Pas­tagra­täng och ka­kor med av­tryck

”Hand­ta­get på en stek­pan­na som stått i en 200-gra­dig ugn har of­tast sam­ma tem­pe­ra­tur...”

Hallands Nyheter - - Misans Mat - MISANS MAT um­nw@hal­lands­pos­ten.se

Nu är det fem år se­dan jag fick ett all­de­les eget boll­hav – min mat­si­da! I den­na tum­mel­plats av kokt, stekt, gräd­dat, ba­kat, gril­lat, stu­vat – ja, allt man kan tän­ka sig hit­ta på bå­de i och ut­an­för ett kök – har jag lärt mig mas­sor. En del er­fa­ren­he­ter har va­rit rentav smärt­sam­ma, fast nu har till och med jag fat­tat att hand­ta­get på en stek­pan­na som stått i en 200-gra­dig ugn of­tast har sam­ma tem­pe­ra­tur...

Glö­dan­de grill­kol på en bar fot är in­te hel­ler så skönt. I bå­da fal­len räd­da­des jag av en sån där mjuk vinky­la­re man har i fry­sen. Den är även ut­märkt att däm­pa bränn­ska­dor med. Sit­ter som en smäck på bå­de hand och fos­sing.

EF­TERSOM EN STOR del av min jakt på ny, ro­lig mat be­står i att jag oge­ne­rat snor bå­de re­cept och idéer från mat­blog­ga­re i fram­för allt eng­elsk­språ­ki­ga län­der, får man ock­så tug­ga i sig att de mä­ter li­te kons­ti­ga­re än vad vi gör.nu­me­ra har jag rik­tigt bra kläm på bå­de Fa­h­ren­heit och cups. Fast kons­ti­ga gre­jer är det allt...

DÅ ÄR DET enkla­re med färsk pas­ta. Även om jag of­tast gör min egen med min vack­ra blå pas­ta­ma­skin, hän­der det ock­så att jag kö­per fär­dig. Den är helt okej. Tor­tel­li­ni är ka­las­b­ra mat, pre­cis som ost­fylld ra­vi­o­li, som jag shop­pat på mig ett par på­sar av den här vec­kan. Visst kan man ko­ka och äta den som den är, men det gör säl­lan en män­ni­ska glad. Betydligt sko­ji­ga­re blir det om den ba­kas i ug­nen ihop med knap­rigt bacon, ba­byspe­nat och en smär­re dri­va av ny­ri­ven par­me­san. Me­dan ra­vi­o­li­gra­täng­en blir klar i ug­nen rör man ihop de­gen till de ro­li­ga fing­er­print-ka­kor­na. De 20 mi­nu­ter gra­täng­en får ta igen sig ut­an­för ugns­vär­men me­dan man gräd­dar ka­kor­na på­ver­kar in­te slut­re­sul­ta­tet alls (glöm ba­ra in­te att sän­ka och hö­ja tem­pe­ra­tu­ren emel­lan). Sen hi­var man in gra­täng­en i ug­nen igen – då med gril­len på – och fix­ar ko­lak­lic­ken på ka­kor­na un­der ti­den. Ge­ni­a­liskt. Och – kla­ra­des helt av ut­an bles­sy­rer den­na gång!

FAST JAG VET såklart på pric­ken var i fry­sen vinky­la­ren finns ifall olyc­kan skul­le va­ra fram­me fler gång­er. Det har jag näm­li­gen ock­så lärt mig.

Bild: ULLAMI NYHUUS-WIRÉN

LÄTTLAGAT. Ra­vi­o­lin be­hö­ver in­te för­ko­kas, ut­an blir klar i be­cha­melså­sen i ug­nen. Mas­sor med par­me­san krö­ner ver­ket.

GO­DIS. Ko­la­top­ping­en be­står av gräddko­la som mikras med gräd­de. Ge­ni­alt.

SALTAT. Någ­ra fling­or salt ovan­på ko­lan ger en ga­let god smak­bryt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.