Li­te om: KSAN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Kvin­no­or­ga­ni­sa­tio­ner­nas Sam­ar­bets­råd i Al­ko­hol- och Nar­ko­tikafrå­gor star­ta­des 1943. Syf­tet var bland an­nat att ska­pa en kvin­noo­pi­ni­on mot den öka­de al­ko­hol­kon­sum­tio­nen. På den här ti­den var det mest män som miss­bru­ka­de al­ko­hol, vil­ket för­an­led­de svå­ra hem­för­hål­lan­den. * Till mot­ta­ga­re av det förs­ta Fjä­rils­pri­set år 2005 ut­sågs pro­fes­sor Bar­bro Wes­ter­holm för hen­nes för­tjänst­ful­la in­sat­ser och ini­ti­a­tiv för att upp­märk­sam­ma äld­re kvin­nors för­änd­ra­de al­ko­hol- och lä­ke­me­delsva­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.