Det enk­la ska lyf­ta svensk dam­ping­is

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Ett enkla­re spel ska lyf­ta svensk dam­ping­is. Det lång­sik­ti­ga må­let är att kva­li­fi­ce­ra ett dam­lag till OS i To­kyo 2020. – Och där vill vi kun­na gö­ra av­tryck, in­te ba­ra del­ta, sä­ger för­bunds­kap­te­nen Pe­ter Sartz in­för stun­dan­de VM i Tyskland.

Den nye för­bunds­kap­te­nen Pe­ter Sartz går runt i So­fi­elunds id­rotts­hall i Mal­mö och sam­lar upp bord­ten­nisbol­lar i en håv sam­ti­digt som de fy­ra Vm-spe­lar­na trä­nar mot spar­ring­part­ners. Dam­lands­la­get har gjort en till­fäl­lig ut­flykt från läg­ret i Eslöv – upp­ladd­ning­en in­för VM i Düs­sel­dorf 29 maj–5 ju­ni.

– Det ska bli ett spän­nan­de mäs­ter­skap. Jag har ta­git ut de fy­ra som har högst ka­pa­ci­tet och det bäs­ta eg­na spe­let. Ma­til­da (Ek­holm) är på sin egen ni­vå, men de and­ra tre har en hög topp och ett eget spel de vin­ner po­äng på, sä­ger Sartz.

EK­HOLM, 33, ÄR Sve­ri­ges sing­e­let­ta och var med i OS i Rio de Ja­nei­ro. Öv­ri­ga tre spe­la­re i Vm-trup­pen är Lin­da Berg­ström, 22, Sti­na Käll­berg, 17, och Jen­ni­fer Jons­son, 22. Käll­berg och Berg­ström är de­bu­tan­ter på in­di­vi­du­el­la VM.

– Det blir nå­got nytt. Jag är där för att lä­ra, men sam­ti­digt vill man pre­ste­ra, sä­ger Käll­berg.

Sartz ser Sti­na Käll­berg som

”Vi har en rik­tigt spän­nan­de fram­tid på tjej­si­dan”

PE­TER SARTZ

fram­ti­den in­om svensk dam­ping­is.

– Jag tror ab­so­lut att hon kan bli Sve­ri­ges bäs­ta dam­spe­la­re i fram­ti­den. Hon har en hög in­ter­na­tio­nell ni­vå i sig, sä­ger han.

Många knac­kar dock på dör­ren un­der­i­från, fram­hål­ler Sartz.

– Vi har en rik­tigt spän­nan­de fram­tid på tjej­si­dan. Jag tror ab­so­lut att vi kan bli Eu­ro­pa­mäs­ta­re – om in­te i sep­tem­ber (lag-em i Lux­em­burg) så om två år, sä­ger han.

KINAFOSTRADE LI FEN, Em-guld i sing­el 2013, får en­dast re­pre­sen­te­ra Sve­ri­ge i EM och OS. Un­der VM är 40-åring­en i stäl­let as­si­ste­ran­de för­bunds­kap­ten och Sartz lyf­ter spe­ci­ellt fram Li Fens enk­la spel som en nyc­kel till ett star­ka­re dam­lands­lag i fram­ti­den.

– In­om dam­ping­isen är det oer­hört vik­tigt att ha ett va­pen, men du mås­te sam­ti­digt ha en bas så att du in­te gör miss­tag. För det blir läng­re spel på dam­si­dan, läng­re du­el­ler och mat­cher­na tar läng­re tid. Det straf­far sig myc­ket hår­da­re att gö­ra miss­tag, sä­ger Sartz.

En en­kel­het som även ska le­da till ett dam­lag i To­kyo-os 2020.

– Det är vårt lång­sik­ti­ga mål, men vi vill in­te ba­ra del­ta. Vi vill även pre­ste­ra, sä­ger Pe­ter Sartz.

DA­NI­EL KIHL­STRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.