LIL­LA SPELSKOLAN

Så läm­nas tip­sen in

Hallands Nyheter - - Sporten -

RADPRISET 50 ÖRE Pri­set på spe­let be­stäms av hur många häs­tar som väljs i var­je lopp. Två häs­tar i var­je lopp blir 27=256 ra­der. Radpriset är 50 öre så ku­pong­en skul­le kos­ta 128 kro­nor att läm­na in. Det går även att lå­ta en da­tor ploc­ka ut en rad, en så kal­lad Har­ry Boy. Man kan själv be­stäm­ma in­at­sen men lå­ta Har­ry Boy ploc­ka ut häs­tar­na. Det går även att läm­na in en Spik­har­ry. Du tar själv ut en el­ler fle­ra häs­tar i var­je av­del­ning och lå­ter se­dan da­torn ta ut öv­ri­ga häs­tar. DI­GI­TALT EL­LER FY­SISKT Tip­sen kan läm­nas in di­gi­talt via atg.se el­ler ge­nom att fyl­la i en ku­pong hos ett Atg-om­bud. Re­du­ce­ra­de sy­stem läm­nas in via fi­ler till ATG:S hem­si­da.

RE­DU­CE­RA­DE SY­STEM En van­lig form av re­du­ce­ring är att de­la upp häs­tar­na i oli­ka ka­te­go­ri­er, ex­em­pel­vis A, B , C el­ler D och sät­ta upp vis­sa krav. Ex­em­pel­vis att minst en A-häst mås­te vin­na, sam­ti­digt som högst en C-häst får vin­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.