Sta­bil de­but med vis­sa skön­hetsf läc­kar

JADE JACKSON Gil­ded (An­ti/playground)

Hallands Nyheter - - Skivrecensioner - JAN AN­DERS­SON

Få skiv­bo­lag kan vi­sa upp en så­dan kva­li­tets­stäm­pel och fin­ka­libre­rad fing­er­topps­käns­la som An­ti.

Med ar­tis­ter som Tom Waits, Calex­i­co, Beth Or­ton, Jeff Twee­dy, Ne­ko Ca­se, Joe Hen­ry, Ka­te Bush, Ma­vis Stap­les och Bet­tye La­vet­te blir man själv­klart ny­fi­ken när de pre­sen­te­rar en ny akt.

Och glad när det vi­sar sig att 25-åri­ga sing­er/song­wri­tern Jade Jackson lå­ter som en ka­li­for­nisk ver­sion av Lu­cin­da Wil­li­ams, ba­ra li­te yng­re och nå­got mind­re ång­e­stri­den.

I al­la fall lå­ter hon så i skö­na, till­ba­kablic­kan­de Back when (där en ung Jade Jackson klätt­rar upp på ta­ken, lyss­nar på Hank Wil­li­ams och ki­kar mot stjär­nor­na, och där själ­va me­lo­din på­min­ner om Lu­cin­da Wil­li­ams Drun­ken ang­el) och i den li­te stelt swamproc­kan­de Good ti­me go­ne.

TROUBLED END STÖVLAR fram med John­ny Cashs be­prö­va­de boom chic­ka boom-gung och ha­de be­hövt li­te ma­ri­achi­fär­gad blås­hjälp från bo­lags­kom­pi­sar­na i Calex­i­co för att verk­li­gen lyf­ta.

Bätt­re fun­kar den små­tag­gi­ga bal­la­den No gua­ran­te­es och fram­förallt den still­samt ef­ter­tänk­sam­ma Gil­ded, där Jackson verk­li­gen får vi­sa upp sin röst.

Jade Jackson är en av de nya, unga country­ar­tis­ter som mu­sik­ma­ga­si­net Rol­ling Sto­ne valt att lyf­ta fram som nå­gon att hål­la ögo­nen på. Och visst har Jackson ta­lang så det räc­ker och blir över, även om det­ta ock­så känns som en rätt ty­pisk de­but­plat­ta. Grund­käns­lan är sta­bil men här finns vis­sa ska­van­ker och man läm­nas med en gna­gan­de misstanke om att det finns mer att ploc­ka ut.

LI­TE ÖVER­RAS­KAD LÄ­SER jag att Jade Jackson i som­mar ska tur­ne­ra ge­nom USA till­sam­mans med .... wait for it ... So­ci­al Distor­tion. Det lå­ter helt bi­sarrt, in­nan jag in­ser att det är det gam­la punk­ban­dets sång­a­re och front­fi­gur Mi­ke Ness som har pro­du­ce­rat Jack­sons de­bu­tal­bum Gil­ded.

Där finns kanske ock­så en för­kla­ring till den ska­van­de käns­lan i vis­sa av sång­er­na, men att de ska tur­ne­ra ihop lå­ter fort­fa­ran­de li­ka bi­sarrt.

Bild: AN­TI

DE­BUT. Jade Jackson från Ka­li­for­ni­en har gjort en sta­bil country­rock­plat­ta. Men det lär kom­ma star­ka­re ski­vor från den här 25-åri­ga sing­er/song­wri­tern i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.