Hup­pert bril­je­rar som be­da­gad sång­ers­ka

SOUVENIR Re­gi: Ba­vo De­fur­ne, Frank­ri­ke/ Bel­gi­en, 2016 (90 min)

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - MATS JOHN­SON

Allt var in­te bätt­re förr i ti­den, men Eu­ro­vi­sion Song Con­test var de­fi­ni­tivt mer han­ter­bar när an­ta­let täv­lings­bi­drag låg på en rim­lig ni­vå.

Gam­la me­lo­di­festi­val­min­nen, till ex­em­pel AB­BA:S vinst i Brighton 1974, väcks till liv när man ser den char­me­ran­de frans­ka film­ba­ga­tel­len Souvenir, som helt och hål­let är upp­byggd kring Isa­bel­le Hup­pert, som nu­me­ra gör vad som fal­ler hen­ne in.

FIL­MEN INLEDS i so­ci­al­re­a­lis­tisk stil för att se­dan bli sa­goskim­ran­de. Nej, det­ta är ing­et mäs­ter­verk, men en un­der­hål­lan­de och mu­si­ka­lisk film, gjord för att tit­tas på en reg­nig söndag.

Li­li­a­ne (Hup­pert) har ett ofatt­bart trist lö­pan­de band­jobb på en pa­té­fa­brik. Hon är apa­tisk och pra­tar in­te med nå­gon. När ar­bets­da­gen är slut sit­ter hon en­sam hem­ma i lä­gen­he­ten, tit­tar på tv, rö­ker ci­ga­ret­ter och dric­ker sprit.

Allt för­änd­ras när 22-åri­ge box­a­ren Jean (Ke­vin Azais) bör­jar job­ba på fa­bri­ken. Jean ser direkt att Li­li­a­ne för tret­tio år se­dan var känd un­der ar­tist­nam­net Lau­ra, en sång­ers­ka som kom tvåa i ESC, men som i dag är bort­glömd. För Jean är det kär­lek vid förs­ta ögon­kas­tet.

För fil­mens re­gis­sör Ba­vo De­fur­ne är te­ma­ti­ken att en ung kil­le fal­ler för en me­del­ål­ders kvin­na ba­ra ett si­do­spår. Fil­men hand­lar i stäl­let i förs­ta hand om Li­li­a­nes för­sök till come­back, kanske få en hit­låt i klass med den gam­la slag­däng­an Souvenir.

Hup­pert är sä­ker­he­ten själv när hon står på sce­nen iförd ele­gan­ta kre­a­tio­ner och sjung­er. Li­te upp­re­pan­de blir fil­men un­der de sista 30 mi­nu­ter­na, men in­te så det stör.

HUP­PERT FICK SITT sto­ra ge­nom­brott 1977 då hon 24 år ung ha­de hu­vud­rol­len i Clau­de Go­ret­tas Spetsknypplers­kan. Hup­pert har vi­sat fort­satt mäs­tar­klass i vitt skil­da fil­mer som Pi­a­nis­ten, 8 kvin­nor, Amour och El­le.

Bild: NJUTAFILM

SA­GOSKIM­RAN­DE. Li­li­a­nes (Isa­bel­le Hup­pert) strä­van från pa­té­fa­bri­ken till­ba­ka till ramp­lju­set är un­der­hål­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.