Så er­sätts en för­se­nad flyg­re­sa

FLY­GER­SÄTT­NING: Se­mester­ti­der och dags att fly­ga? Du kan få er­sätt­ning från fle­ra håll om pla­net är över­bo­kat, re­san blir för­se­nad el­ler in­ställd.

Hallands Nyheter - - Kon­su­ment - LENA STRÖM­BERG lena.strom­berg@gp.se 031-62 41 64

Den som blir strand­satt på flyg­plat­sen går in­te lott­lös. Dels finns för­säk­ring­ar, dels Eu-reg­ler om er­sätt­ning från flyg­bo­la­gen vid för­se­ning.

Ef­ter viss för­se­ning går det att kam­ma hem scha­blon­be­lopp från oli­ka håll: för­säk­rings­bo­la­get för

hem­för­säk­ring­en, kort­för­säk­ring­en och flyg­bo­la­get som har kopp­ling till EU.

Ori­gi­nalkvit­ton för tving­an­de ut­lägg, kanske för en ho­tell­natt el­ler klä­der, är där­e­mot ba­ra tillå­tet att skic­ka till ett stäl­le för att få ut er­sätt­ning.

Har du fast­nat på flyg­plat­sen på en ut­re­sa är förs­ta åt­gär­den att kon­tak­ta flyg­bo­la­get, in­te re­se­by­rån som ba­ra är åter­för­säl­ja­re.

– Flyg­bo­la­gen ska all­tid age­ra för re­se­nä­rer­nas bäs­ta, sä­ger Ga­bri­el­la Hallberg, ju­rist på Kon­su­men­ter­nas för­säk­rings­by­rå.

Eu-för­ord­ning­en har mal­la­de er­sätt­ning­ar på för­se­ning­ar på minst tre tim­mar. Men var fem­te svensk kän­ner in­te till EU:S reg­ler om er­sätt­ning, en­ligt Si­fo. Ba­ra en av tio drab­ba­de re­kla­me­rar all­tid.

En­ligt Air­help finns 555 mil­jo­ner kro­nor att krä­va ut för flyg­stör­ning­ar som äg­de rum i svenskt luft­rum för­ra året. Fö­re­ta­get är ett av fle­ra som har spe­ci­a­li­se­rat sig på flyg­pas­sa­ge­ra­res rät­tig­he­ter. Of­tast tar des­sa 25 pro­cent av er­sätt­ning­en i pro­vi­sion. Kon­su­ment­om­buds­man­nen har stämt Air­help i Pa­tent-

och mark­nads­dom­sto­len, ef­tersom av­tals­vill­ko­ren stri­der mot svensk lag. Bo­la­get är sta­tio­ne­rat i Hong­kong.

– Spon­tant skul­le jag vil­ja sä­ga att det är onö­digt att ta hjälp. Om du in­te kan gö­ra det själv finns sä­kert nå­gon i din när­het som kan gö­ra det för dig ut­an att ta be­talt. Det är ba­ra nå­got sam­tal och li­te pap­persex­er­cis, sä­ger Ga­bri­el­la Hallberg, ju­rist på Kon­su­men­ter­nas för­säk­rings­by­rå.

Re­kla­ma­tio­nen av flyg­ning­en ska läm­nas in el­ler skic­kas skrift­li­gen på sär­skild blan­kett till flyg­bo­la­get. Du hit­tar den på Hal­lå kon­su­ments webb­si­da, sök på ”kla­ga på flyg­re­san”. Längst ner på den si­dan hit­tar du en blan­kett på svens­ka som kan lad­das ner.

MEN SOM PAS­SA­GE­RA­RE har du rätt att få ut er­sätt­ning för för­se­na­de re­sor även från and­ra håll. Hem­för­säk­ring­ens re­se­skydd täc­ker de förs­ta 45 da­gar­na på re­san­de fot, och du har san­no­likt be­ta­lat re­san med ett be­tal­kort och har där­med

san­no­likt en kort­för­säk­ring som täc­ker 60 da­gars re­sa. Hem­för­säk­ring­en har ett brett re­se­skydd, kort­för­säk­ring­en mer be­grän­sat skydd. För­se­ning­ar er­sät­ter dock bäg­ge.

För att kun­na kom­pen­se­ra dig för en flyg­för­se­ning ska du:

Spa­ra all do­ku­men­ta­tion som re­se­hand­ling­ar och kvit­ton för ut­lägg.

Fyl­la i Eu-blan­ket­ten och skic­ka till flyg­bo­la­get.

Be om ett in­tyg på för­se­ning­en från re­se­ar­ran­gö­ren el­ler trans­port­fö­re­ta­get.

Kon­tak­ta ditt för­säk­rings­bo­lag och of­tast skic­ka in bå­de för­se­nings­in­tyg och re­se­do­ku­men­ta­tion, li­kaså till kort­fö­re­ta­get och bo­la­get där du even­tu­ellt be­ta­lat för en spe­ci­al­för­säk­ring för en kon­sert el­ler mot­sva­ran­de.

Det finns dock för­säk­rings­bo­lag och kort­fö­re­tag som ba­ra er­sät­ter mot kvit­ton, vil­ket omin­tet­gör till­fäl­let att få scha­blon­be­lopp från fle­ra håll.

DET RÄC­KER MED tre tim­mars för­se­ning för att re­se­nä­rer ska ha rätt till Eu-er­sätt­ning­en som trä­der in vid flyg­för­se­ning­ar, även om flyg­bo­la­gen kom­mer un­dan med ”ex­tra­or­di­nä­ra om­stän­dig­he­ter”.

Oav­sett or­sak ger en för­se­ning på minst två tim­mar och en re­sa på högst 1 500 kilo­me­ter en­ligt EU:S reg­ler all­tid rätt till ser­vice och as­si­stans, som mat och dryck och rätt till te­le­fon­sam­tal till din des­ti­na­tion. Det gäl­ler stran­da­de pas­sa­ge­ra­re även på läng­re re­sor in­om EU med för­se­ning­ar på tre tim­mar och ut­an­för EU från fy­ra tim­mars för­se­ning. Vid för­se­ning­ar till näs­ta dag är flyg­bo­la­gen skyl­di­ga att ord­na bo­en­de och trans­fer fram och till­ba­ka till flyg­plat­sen.

FÖR ATT KORT­FÖR­SÄK­RING­EN ska gäl­la ska du of­tast ha be­ta­lat minst 75 pro­cent av re­san med kor­tet, en del har 50 pro­cent som gräns.

– Det är bra att be­ta­la sin re­sa med kort av den an­led­ning­en, men ock­så för att det of­tast in­går av­be­ställ­nings­skydd, vil­ket det ge­ne­rellt in­te gör i en hem­för­säk­rings re­se­skydd så­vi­da man in­te har de mer om­fat­tan­de plus­för­säk­ring­ar­na, sä­ger Ga­bri­el­la Hallberg.

Finns nå­gon an­led­ning att ta en ex­tra för­säk­ring i sam­band med flyg­re­sor?

– En spe­ci­al­för­säk­ring kan va­ra bra att teck­na om man ex­em­pel­vis ska gö­ra nå­gon risk­fylld ak­ti­vi­tet el­ler om re­san har ett spe­ci­ellt syf­te, som en fot­bolls­match el­ler kon­sert som man ris­ke­rar att mis­sa vid en flyg­för­se­ning, sä­ger hon.

Tänk på att det även finns för­se­nings­er­sätt­ning för ba­gage.

”Flyg­bo­la­gen ska all­tid age­ra för re­se­nä­rer­nas bäs­ta”

GA­BRI­EL­LA HALLBERG

ju­rist på Kon­su­men­ter­nas för­säk­rings­by­rå

STRAND­SATT. Har du mel­lan­lan­dat och det an­slu­tan­de fly­get är för­se­nat? Då finns det för­se­nings­er­sätt­ning­ar att häm­ta från fle­ra håll.

Bild: MOSTP­HO­TOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.