Fakta: Eu-för­ord­ning

Hallands Nyheter - - Konsument -

Eu-för­ord­ning­en tving­ar flyg­bo­la­gen att kom­pen­se­ra på två sätt när ett flyg är för­se­nat: er­sätt­ning och ska­de­stånd. Det gäl­ler om flyg­re­san gick till el­ler från en flyg­plats in­om EU – el­ler till EU om flyg­bo­la­get är re­gi­stre­rat in­om EU, el­ler i Is­land, Nor­ge och Schweiz. Om du blir minst tre tim­mar för­se­nad till din des­ti­na­tion ut­går:

* 250 eu­ro för al­la flyg­ning­ar på högst 1 500 kilo­me­ter.

* 400 eu­ro för al­la flyg­ning­ar in­om EU läng­re än 1 500 kilo­me­ter och för al­la öv­ri­ga flyg­ning­ar som är 1 500-3 500 kilo­me­ter.

* 600 eu­ro för al­la öv­ri­ga flyg­ning­ar som om­fat­tas av EU:S reg­ler.

Rät­tig­he­ter­na är de­sam­ma vid in­ställt flyg, men om du blir om­bo­kad till en an­nan flyg­ning kan scha­blo­ner­sätt­ning­ar­na ovan hal­ve­ras. Är det en om­bok­ning som du får in­for­ma­tion om god tid fö­re av­re­san har du ing­en rätt till den­na er­sätt­ning. Re­kla­me­ra all­tid direkt till flyg­bo­la­get och skic­ka med ko­pi­or på al­la dokument.

Så fort flyg­bo­la­get har an­led­ning att an­ta att för­se­ning­en till des­ti­na­tio­nen kom­mer att bli minst fem tim­mar lång ska du er­bju­das peng­ar­na till­ba­ka för bil­jet­ten och even­tu­ellt fri flyg­re­sa till av­gångs­or­ten om re­san in­te läng­re har ett syf­te och då har du rätt att få till­ba­ka bil­jett­kost­na­den även för den del av re­san som du re­dan har ut­nytt­jat.

Med åter­be­tal­ning kan du in­te sam­ti­digt be­gä­ra att flyg­bo­la­get ut­an kost­nad ska fly­ga dig vi­da­re till res­må­let. Dä­re­mot i vis­sa fall gra­tis flyg­ning till­ba­ka till din av­gångs­ort sna­rast möj­ligt.

För att få ska­de­stånd mås­te du be­vi­sa kost­na­der du haft på grund av för­se­ning­en med kvit­ton, samt in­tyg från ar­bets­gi­va­re om du be­gär er­sätt­ning för förlorad in­komst.

Du kan få högst 4 694 SDR (vil­ket mot­sva­rar 56 328 svens­ka kro­nor) som er­sätt­ning för di­na ut­gif­ter.

Flyg­bo­la­get be­hö­ver in­te er­sät­ta dig om det kan be­vi­sas att allt gjorts som rim­li­gen kan be­gä­ras för att und­vi­ka ska­dor­na.

För pa­ket­re­sor gäl­ler att det för­se­na­de fly­get mås­te in­ne­bä­ra ett vä­sent­ligt fel i din re­sa för att du ska få peng­ar­na till­ba­ka. Du vän­der dig till ar­ran­gö­ren för att få hjälp med att krä­va Eu-kom­pen­sa­tio­nen. Kan du in­te få hjäl­pen där vän­der du dig till flyg­bo­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.