Nio av tio bad får be­ty­get ut­märkt

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

–Vi ser ett stort för­bätt­rings­ar­be­te i kom­mu­ner­na och att man tar bad­vatt­net på stör­re all­var, sä­ger Lin­da Ry­dell.

Un­ge­fär nio pro­cent av bad­plat­ser­na har in­te kun­nat be­tyg­sät­tas ef­tersom de är otill­räck­ligt prov­tag­na, el­ler att det rör sig om ny­till­kom­na bad.

För den som vill kol­la in hur den när­mas­te bad­plat­sen mår hän­vi­sar Havs­ och vat­ten­myn­dig­he­ten till sin hem­si­da.

Där finns in­for­ma­tion om to­talt cir­ka 2 700 bad­plat­ser i Sve­ri­ges kom­mu­ner.

– Ett be­sök där är bra. Men när det finns risk för alg­blom­ning, se­na­re i som­mar, re­kom­men­de­rar vi även folk att kol­la i vatt­net in­nan de hop­par i, sä­ger Lin­da Ry­dell.

John Alex­an­der Sah­lin/tt

FOTO: ANDRE­AS HILLERGREN/TT/ARKIV

PÅ topp. Ska­nörs havs­bad, i Skå­ne, är ett så kal­lat Eu-bad där bad­vat­ten­kva­li­te­ten klas­si­fi­ce­rats som ”ut­märkt”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.