DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 10 år se­dan, 2007, hölls den förs­ta fi­na­len i Fa-cu­pen på nya Wem­bley. Det förs­ta la­get att för­ä­ras se­ger­buck­lan den ny­bygg­da Wem­bley­a­re­nan blev Chel­sea som slog Man­ches­ter Uni­ted med 1–0 ef­ter för­läng­ning. Den gam­la an­ri­ka Wem­bley sta­di­um, byggd 1923, revs ef­ter Fa-cup­fi­na­len 2000, som ock­så den vanns av Chel­sea. * För 25 år se­dan, 1992, in­led­de Anc-le­da­ren Nel­son Man­de­la ett två­da­gars­be­sök i Sve­ri­ge. Man­de­la vid­höll ANC:S krav på fort­satt han­dels­boj­kott mot Syd­af­ri­ka tills en de­mo­kra­tisk re­ge­ring fanns på plats i lan­det. Stats­mi­nis­ter Carl Bildt häv­da­de dock att den stun­dan­de över­gångs­re­ge­ring­en var skäl nog att lät­ta på sank­tio­ner­na. * För 35 år se­dan, 1982, vann IFK Gö­te­borg Ue­fa-cu­pen ef­ter att fi­nal­mö­tet mot Ham­bur­ger Sport-ve­re­in på Volk­park­sta­di­on i Ham­burg slu­tat med osan­no­li­ka 3–0. Även den förs­ta mat­chen två vec­kor ti­di­ga­re vann Blå­vitt, då med 1–0. Vik­to­ri­an var stor – ald­rig ti­di­ga­re ha­de ett nor­diskt klubb­lag lyc­kats vin­na en in­ter­na­tio­nell cup på den ni­vån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.