DYR DRÄKT.

INSAMLING: BE­HÖ­VER NÄS­TAN 40 000 FÖR HJÄLPMEDLET

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - ANNA OSCARSON 010-471 53 71 anna.oscarson@hn.se

En dräkt med elek­tro­der skul­le kun­na hjäl­pa cp-ska­da­de John De­dors­son myc­ket. Men den kos­tar 39000 kro­nor.

En dräkt med elek­tro­der skul­le kun­na hjäl­pa cp-ska­da­de John De­dors­son oer­hört. Den kos­tar 39000 kro­nor och be­kostas in­te av Re­gi­on Hal­land. Men nu har en insamling star­tats av en vän till fa­mil­jen.

Sju­å­ri­ge John har en cp-ska­da som gör att hans kropp är mus­kel­svag och spas­tisk (spänd). Han be­hö­ver rull­stol för att ta sig fram el­ler så kry­per han. Väns­ter­han­dens hand­fla­ta kan han in­te vän­da upp­åt. Han har plast­ske­nor för att tö­ja musk­ler­na men dem gil­lar han in­te.

– John tyc­ker in­te om hjälp­me­del och bru­kar ta av sig ske­nor­na, sä­ger mam­ma He­le­na De­dors­son.

FÖR TVÅ ÅR se­dan var hon på Le­va & Fun­ge­ra-mäs­san. Då fick hon för förs­ta gång­en se hjälpmedlet Mol­lii som är en dress med elek­tro­der som kan spe­ci­a­lan­pas­sas ef­ter en per­sons be­hov. Ge­nom att kitt­la and­ra musk­ler slapp­nar de spas­tis­ka musk­ler­na av. I tis­dags fick John kom­ma och tes­ta en så­dan dress i Gö­te­borg.

– Ef­ter en tim­mes an­vänd­ning var be­nen ra­ka och han kun­de stå upp med hjälp, sä­ger He­le­na.

DRESSEN SKA AN­VÄN­DAS en tim­me varan­nan dag och ef­fek­ten sit­ter i där emel­lan. En för­hopp­ning är att dressen ska gö­ra att Johns musk­ler tillå­ter ho­nom att lä­ra sig

gå själv fram­ö­ver. De har be­ställt ett ex­em­plar som le­ve­re­ras om två till tre vec­kor.

– Jag hop­pas att det blir två vec­kor, sä­ger John som ser myc­ket fram emot att få hjälpmedlet.

ETT BE­KYM­MER ÄR kost­na­den. En Mol­lii-dress går på näs­tan 40 000 kro­nor. Vis­sa lands­ting be­kos­tar det­ta men in­te Re­gi­on Hal­land.

– Vi har på­bör­jat en in­fö­ran­de­pro­cess men det mås­te gö­ras på ett pa­ti­ent­sä­kert sätt, sä­ger Ro­se­ma­rie Pers­son, om­rå­des­chef häl­sa och funk­tions­stöd Re­gi­on Hal­land.

Det kom­mer att ta tid, kanske upp­åt ett år. Ef­ter att pro­duk­ten har evi­dens­ba­se­rats ska det ske en upp­hand­ling. Om Re­gi­on Hal­land be­stäm­mer sig för att in­fö­ra dräk­ten kom­mer det att be­hö­vas en bud­getök­ning. En­ligt Ro­se-ma­rie Pers­son är po­li­ti­ker­na po­si­ti­va till det.

MEN JOHN OCH hans fa­milj vill in­te vän­ta. En vän till fa­mil­jen gick härom­da­gen ut på Fa­ce­book i sam­band med sin 35-års­dag och öns­ka­de att folk skul­le swisha peng­ar till Johns dräkt. På ett dygn ha­de in­läg­get ge­ne­re­rat 18 000 kro­nor.

– Jag är helt över­väl­di­gad och vill fram­fö­ra mitt hjärt­li­gas­te tack till al­la snäl­la män­ni­skor, sä­ger He­le­na.

De har ock­så sökt me­del från fon­der hos kyr­kan. Om de skul­le få ihop mer peng­ar än de be­hö­ver har de tänkt skic­ka peng­ar till en poj­ke i La­holmstrak­ten som ock­så är i be­hov av en dress.

Bild: JONATAN BYLARS

INSAMLING. John De­dors­son har en cp-ska­da som gör hans kropp mus­kel­svag och spas­tisk. Nu har en insamling star­tats för att hans fa­milj ska ha råd att kö­pa dräk­ten Mol­lii.

GER EFFEKT. Ef­fek­ten av dräk­ten som John fick pro­va två da­gar fö­re den­na bild togs ha­de bör­jat av­ta men syn­tes fort-fa­ran­de. I van­li­ga fall kan han in­te stå så bra. Mam­ma He­le­na stöt­tar li­te.

Bild: JONATAN BYLARS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.