Guld­kup­pen kan lö­sa stor rån­här­va

34-ÅRING­EN HÄKTAD: MISS­TÄNKT HA CYKLAT FRÅN EN RAD TI­DI­GA­RE RÅN

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - PETTER TARENIUS 010-471 52 46 petter.tarenius@hn.se

GENOMBROTT: En 34-årig Lin­kö­pings­bo häk­ta­des un­der fre­da­gen miss­tänkt för kup­pen mot Ernst For­sells guld. Utre­dar­na hål­ler ho­nom även an­sva­rig för fem ti­di­ga­re oupp­kla­ra­de svens­ka guld­rån.

Kup­pen mot Ernst For­sells guld kan bli nyc­keln som lå­ser upp en hand­full oupp­kla­ra­de rån. Flyk­ten på cy­kel känns igen från and­ra svens­ka stä­der. I dag häk­ta­des den miss­tänk­te 34-åring­en.

Man­nen häk­ta­des un­der fre­da­gen på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för fem fall av rån samt för kup­pen mot Ernst For­sells guld­bu­tik på St­or­ga­tan i hös­tas. I samt­li­ga fall rör det sig om guld­bu­ti­ker som drab­bats un­der 2014 och 2015.

– Det finns lik­he­ter i mo­dus och viss tek­nisk och an­nan be­vis­ning, sä­ger åkla­ga­re Hen­rik Kindlund.

34-ÅRING­EN VAR ANHÅLLEN i sin från­va­ro i när­ma­re tre vec­kor in­nan han odra­ma­tiskt kun­de gri­pas i sin hemstad Linköping.

Det är av allt att dö­ma en om­fat­tan­de ut­red­ning som nu sam­man­ställts och vi­da­re­ut­veck­lats från flera svens­ka stä­der. Från mer­par­ten av brot­ten finns över­vak­nings­bil­der att till­gå. I en­dast ett av de ti­di­ga­re fem rå­nen, rå­net mot Ring­ströms Guld i Öre­bro, har den nu häk­ta­de man­nen del­gi­vits miss­tan­ke. Där tving­a­des dock för­un­der­sök­ning­en att läg­gas ner i brist på be­vis. Kup­pen i Fal­ken­berg kan allt­så ha bli­vit den miss­tänk­te rå­na­rens fall.

– Det är ing­en ma­gisk grej som har dykt upp ut­an det hand­lar om ett ge­di­get och am­bi­tiöst ar­be­te av po­li­sen i Fal­ken­berg, sä­ger åkla­ga­re Hen­rik Kindlund som an­nars är för­te­gen om de­tal­jer­na kring ut­red­ning­en i det här lä­get.

SAMMANLAGT MISS­TÄNKS två per­so­ner för del­ak­tig­het i de oli­ka brot­ten i va­ri­e­ran­de grad. En per­son var ett tag anhållen men släpp­tes tills vi­da­re i brist på be­vis.

– Vi har en med­miss­tänkt som är på fri fot och han är alltjämt ock­så miss­tänkt för de fles­ta av de här fal­len, dock in­te rik­tigt al­la, sä­ger Hen­rik Kindlund.

”Vi har ju dri­vit den här ut­red­ning­en se­dan i ok­to­ber för­ra året så myc­ket ar­be­te är gjort”

HEN­RIK KINDLUND åkla­ga­re

ÅTAL MOT 34-ÅRING­EN ska va­ra väckt se­nast den 2 ju­ni.

– Vi har ju dri­vit den här ut­red­ning­en se­dan i ok­to­ber för­ra året så myc­ket ar­be­te är gjort. Det är ju ovan­ligt att man får en skä­lig miss­tänkt så pass sent i ut­red­ning­en men myc­ket har gjorts in­nan dess, sä­ger Hen­rik Kindlund.

Den nu häk­ta­de man­nen ne­ka­de ge­nom sin för­sva­ra­re, ad­vo­kat Hans Orre­ni­us, till samt­li­ga brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.