Mot Si­bi­ri­en.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Ha­rald Ris strun­tar i sin stu­dent. I stäl­let ger han sig av till ett blött Si­bi­ri­en för att spa­na ef­ter löv­sång­a­re.

Blött, kallt, mygg, ing­en el och mo­bil­fritt – i två må­na­ders tid. Det väl­jer Ha­rald Ris fö­re sin stu­dent. – Kom­pi­sar­na tyc­ker jag är kons­tig, sä­ger 19-åring­en.

Vi träf­far Var­bergskil­len Ha­rald Ris, 19 år, två vec­kor in­nan det sto­ra även­ty­ret. Den 27 maj lyf­ter han mot nord­öst­ra Si­bi­ri­en.

Från Moskva vän­tar åt­ta tim­mars flyg­re­sa, där­ef­ter he­li­kop­ter till närms­ta by och slut­li­gen gum­mi­båt ut på ett del­ta. Där finns i prin­cip ba­ra fy­ra skjul. – Jag kom­mer läm­na ifrån mig mo­bil­te­le­fo­nen och le­va på mesta­dels pul­ver­mat, sä­ger Ha­rald Ris.

Ihop med tio rys­sar som in­te pra­tar eng­els­ka dess­utom.

NÄ, DET HAND­LAR in­te om nå­gon in­ter­na­tio­nell Ro­bin­son-täv­ling. Ha­rald Ris ska spa­na in fåg­lar. Fram­för allt löv­sång­a­re.

Det kanske in­te lå­ter så märk­vär­digt. Men för or­ni­to­lo­gen Ha­rald Ris är det här en chans på mil­jo­nen.

Han kom i kon­takt med pro­jek­tet via Lunds uni­ver­si­tet och det stöt­tas bland an­nat av Na­tio­nal Geo­grap­hic.

För­ra året för­sed­des näm­li­gen löv­sång­a­re i nord­öst­ra Si­bi­ri­en med en form av GPS. Nu vill fors­kar­na se vart den fly­ger och över­vint­rar.

– Hop­pas de va­rit i Syd­af­ri­ka. I så fall är det längst flytt­ning­ar av al­la tät­ting­ar (små­fåg­lar) i värl­den, sä­ger Ha­rald Ris.

Han kom­mer ar­be­ta som as­si­stent i jak­ten på att sam­la in löv­sång­a­re.

”I dag köp­te al­la and­ra bal­bil­jet­ter, jag plug­ga­de i stäl­let” HA­RALD RIS

– Men jag ska även se and­ra fåg­lar som finns där och som näs­tan ald­rig synts här hem­ma. Det ska bli ro­li­gast, sä­ger han.

HA­RALD RIS VÄXTE upp med två na­tur­in­tres­se­ra­de för­äld­rar. Som ti­o­å­ring gick han med i ung­doms­grupp för få­gel­skå­da­re i Fal­ken­berg. Se­dan var han fast.

– Tjus­ning­en är att man ald­rig vet vad man kan se, det kan alltid bli nå­got nytt. Det är väl­digt spän­nan­de, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Det är lugnt och av­slapp­nan­de men sam­ti­digt spän­nan­de. Får man syn på nå­got kan man stå still och få jät­te­hög puls, det är så jäk­la häf­tigt.

MEN DET ENORMA in­tres­set för fåg­lar har sitt pris. Re­san till Si­bi­ri­en gör att Ha­rald Ris mis­sar sin egen stu­dent.

– I dag köp­te al­la and­ra bal­bil­jet­ter, jag plug­ga­de i stäl­let.

Ha­rald Ris har fått upp­gif­ter i för­väg av lä­rar­na. Men han ver­kar in­te grä­ma sig över den mis­sa­de stu­den­ten.

– Det skul­le kän­nas myc­ket vär­re om jag ha­de mis­sat en så­dan här stor sak, sä­ger han.

Bild: JONATAN BYLARS

SPÄND. ”Det kom­mer va­ra en spe­ci­ell känsla när he­li­kop­tern vin­kar av en och man läg­ger ner mo­bi­len i en väs­ka i två må­na­der”, sä­ger Ha­rald Ris.

Bild: JONATAN BYLARS

LÅNG TID. Två må­na­der i Si­bi­ri­en lå­ter som ett straff för många, men in­te för Ha­rald Ris.

Bild: HASSE HOLMBERG / TT

LÖV­SÅNG­A­RE. Den­na pip­pi ham­nar i ki­ka­rens fo­kus när Ha­rald åker till Si­bi­ren.

Bild: JONATAN BYLARS

SKÅDAT SE­DAN BARNSBEN. ”Får man syn på nå­got kan man stå still och få jät­te­hög puls, det är så jäk­la häf­tigt”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.