Nöjd chef.

Häkt­ning­en hävs – men Ju­li­an Assange kan gri­pas än­då

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ma­lin Ek­mark/tt Ola Wes­ter­berg/tt Mar­tin Stock­ton Jo­hans­son/tt

Char­lot­te Jo­hans­son ång­rar in­te flyt­ten till Fal­ken­berg.

Våld­täkts­ut­red­ning­en kring Ju­li­an Assange läggs ner och häkt­ning­en hävs. Men om han läm­nar Ecu­a­dors am­bas­sad i Lon­don ris­ke­rar han att gri­pas av brit­tisk po­lis för and­ra brott.

– Det är in­te vad vi för­vän­tar oss av en ci­vi­li­se­rad stat, sä­ger Assange om Sve­ri­ges age­ran­de.

När Wi­ki­le­aks­grun­da­ren träd­de fram på am­bas­sa­dens bal­kong höj­de han en knu­ten nä­ve i en se­ger­gest, men det var bitt­ra ord som föll.

–Sju år ut­an åtal me­dan mi­na barn växte upp ut­an mig. Det är nå­got jag in­te kan för­lå­ta. Det är nå­got jag in­te kan glöm­ma, sa­de Assange.

Han sva­ra­de in­te på någ­ra frågor.

– Min rätts­li­ga stab har kon­tak­tat brit­tis­ka myn­dig­he­ter och vi hop­pas kun­na in­le­da en di­a­log om vad som är den bäs­ta fram­kom­li­ga vägen, sa­de han, och tilla­de att han gär­na sam­ta­lar med USA:S ut­ri­kes­de­par­te­ment om det som hänt.

Sex må­na­der ef­ter för­hö­ren med den våld­täkts­miss­tänk­te Wi­ki­le­aks­grun­da­ren kom beske­det från över­å­kla­ga­re Ma­ri­an­ne Ny: Den rätts­pro­cess som tog sin bör­jan ef­ter ett Sve­rige­be­sök 2010 har san­no­likt nått sitt slut.

Assanges svens­ke ad­vo­kat Per E Samuelson häv­dar att be­slu­ten att hä­va häkt­ning­en och läg­ga ner för­un­der­sök­ning­en grun­dar sig på att åkla­gar­na in­te läng­re kan se fram mot en fäl­lan­de dom. Men en­ligt över­å­kla­ga­re Ma­ri­an­ne Ny är det helt fel.

– Om Assange åter­vän­der till Sve­ri­ge in­nan brot­tet pre­skri­be­ras 2020 kan det hän­da att för­un­der­sök­ning­en åter­upp­tas, sä­ger hon.

Assanges skuld el­ler oskuld har in­te sla­gits fast i och med da­gens be­sked, en­ligt Ny.

Samuelson för ock­så ett re­so­ne­mang om att USAut­ta­lan­den om att man vill ha Assange fängs­lad spe­lat in. Men Ny till­ba­ka­vi­sar även det.

–Be­slu­tet i dag har in­te någon­ting med ame­ri­kans­ka myn­dig­he­ters age­ran­de att gö­ra, sä­ger hon.

Be­slu­tet grun­dar sig istäl­let på att ”al­la möj­lig­he­ter att dri­va ut­red­ning­en fram­åt nu är ut­töm­da” och att det in­te läng­re fram­står ”som pro­por­tio­ner­ligt att upp­rätt­hål­la” häkt­ning­en.

Frågan är nu om Assange kom­mer att vå­ga läm­na am­bas­sa­den för att ta förs­ta bäs­ta plan till Ecu­a­dor där han be­vil­jats po­li­tisk asyl. Brit­tisk po­lis upp­ger att han kom­mer att gri­pas för att han bröt mot vill­ko­ren för sin bor­gen när han tog sin till­flykt till am­bas­sa­den 2012.

Se­dan till­kom­mer den fort­sat­ta ris­ken för en ut­läm­ning till USA där han är brotts­miss­tänkt på grund av Wi­ki­le­aks pub­li­ce­ring­ar av tu­sen­tals mi­li­tä­ra och di­plo­ma­tis­ka do­ku­ment.

Assanges ad­vo­kat Melin­da Tay­lor sä­ger till TT att brit­tis­ka och ame­ri­kans­ka myn­dig­he­ter ”kon­se­kvent väg­rat be­kräf­ta el­ler de­men­te­ra” om det finns en be­gä­ran om ut­läm­ning till USA.

På en frå­ga från Reu­ters om Stor­bri­tan­ni­en kom­mer att ut­läm­na Assange till USA sva­rar pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May:

–Vi tit­tar på be­gä­ran om ut­läm­ning­ar när vi får dem och be­dö­mer var­je en­skilt fall. Per E Samuelson sä­ger till TT att Assange har bett ho­nom att un­der­sö­ka möj­lig­he­ter­na att in­le­da en stäm­ning mot svens­ka sta­ten. Det hand­lar in­te om peng­ar ut­an om upp­rät­tel­se, en­ligt Samuelson.

Våld­täk­ten som Assange miss­tänks för sked­de i au­gusti 2010. Assange har in­te ve­lat åter­vän­da till Sve­ri­ge för att hö­ras om brotts­miss­tan­kar­na då han häv­dat att det fun­nits risk för att Sve­ri­ge då skul­le ut­läm­na ho­nom till USA.

FOTO: FRANK AUGSTEIN/AP/TT

Se­ger­viss. Ju­li­an Assange kny­ter nä­ven i en se­ger­gest un­der ett kort tal från bal­kong­en på Ecu­a­dors am­bas­sad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.